Obec Velká Kraš

Obec Velká Kraš

... obec založena od roku 1256

Silniční správní úřad I.st.

Pojem „silniční správní úřad“ vymezuje § 40 odst. 1 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o pozemních komunikacích“), podle něhož státní správu ve věcech dálnice, silnice, místní komunikace a veřejné účelové komunikace vykonávají silniční správní úřady, kterými jsou Ministerstvo dopravy, krajský úřad, obecní úřad obce s rozšířenou působností a obecní úřad, celní úřad a újezdní úřad.

V souladu s § 40 odst. 4 zákona o pozemních komunikacích obecní úřad obce s rozšířenou působností (Jeseník)

  • vykonává působnost silničního správního úřadu a speciálního stavebního úřadu ve věcech silnic II. a III. třídy a veřejně přístupných účelových komunikací s výjimkou věcí, o kterých rozhoduje Ministerstvo dopravy nebo krajský úřad, a působnost speciálního stavebního úřadu ve věcech místních komunikací,
  • vykonává působnost silničního správního úřadu ve věci povolování zřízení přejezdu na neveřejné účelové komunikaci,
  • projednává přestupky podle § 42a42b zákona o pozemních komunikacích ve věcech dálnic, silnic, místních komunikací a veřejně přístupných účelových komunikacích, (s výjimkami),
  • uplatňuje stanovisko k územním plánům a regulačním plánům a závazné stanovisko v územním řízení z hlediska řešení místních a účelových komunikací.

Na základě § 40 odst. 5 zákona o pozemních komunikacích obecní úřad (Velká Kraš)

  • rozhoduje o zařazení pozemní komunikace do kategorie místních komunikací a o vyřazení místní komunikace z této kategorie,
  • vykonává působnost silničního správního úřadu ve věcech místních komunikací s výjimkou věcí, o kterých rozhoduje obecní úřad obce s rozšířenou působností.

Konkrétní pravomoci obecního úřadu jakožto silničního správního úřadu vyplývají z jednotlivých ustanovení zákona o pozemních komunikacích, ať již se jedná např. o odstranění vraku vlastníkem pozemní komunikace (§ 19c), či o tzv. zvláštní užívání místních komunikací, tj. užívání jiným než obvyklým způsobem nebo k jiným účelům, než pro které jsou určeny (§ 25), anebo zřízení a provozování reklamního zařízení v silničním ochranném pásmu (§ 31), atd.

Parkování vozidel na místních a účelových komunikacích

K záležitosti parkování vozidel na místních a účelových komunikacích, kdy v případě potřeby nemůže projet vozidlo záchranné služby, hasičů apod., lze uvést, že se na ni vztahuje zákon
č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (dále jen „zákon o silničním provozu“), ve znění pozdějších předpisů. Povinnosti, které jsou spojeny se zastavením a stáním, jsou upraveny v § 25 až § 27 zákona o silničním provozu. V dané souvislosti je třeba odkázat na § 25 odst. 3 zákona o silničním provozu, podle něhož při stání musí zůstat volný alespoň jeden jízdní pruh široký nejméně 3 m pro každý směr jízdy; při zastavení musí zůstat volný alespoň jeden jízdní pruh široký nejméně 3 m pro oba směry jízdy.

Pokud tedy po stání vozidla nezůstane na příslušné pozemní komunikaci (místní či účelové), která je obousměrná, dopravní prostor široký nejméně 6 metrů (tj. nejméně 3 metry pro každý směr jízdy), pak mimo výjimek stanovených místní úpravou silničního provozu (např. parkoviště) nesmí na této pozemní komunikaci vozidlo stát.

Jestliže řidič vozidla poruší výše uvedené zákonné pravidlo, tak se uvedeným jednáním dopouští přestupku ve smyslu § 125c odst. 1 písm. k) zákona o silničním provozu („Fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že v provozu na pozemních komunikacích jiným jednáním, než které je uvedeno pod písmeny a) až j), nesplní nebo poruší povinnost stanovenou v hlavě II tohoto zákona.“).

Podle § 124 odst. 11 písm. a) a d) zákona o silničním provozu Policie České republiky vykonává dohled na bezpečnost a plynulost provozu na pozemních komunikacích tím, že kontroluje dodržování povinností účastníků a pravidel provozu na pozemních komunikacích a podílí se na jeho řízení, a projednává příkazem na místě přestupky podle tohoto zákona (pokud by nedošlo k projednání přestupku Policií České republiky příkazem na místě, tak potom na základě § 125e odst. 1 zákona o silničním provozu přestupky podle tohoto zákona projednává obecní úřad obce s rozšířenou působností).

V souladu s § 124 odst. 13 písm. b) zákona o silničním provozu příkazem na místě může obecní policie dále projednat přestupek podle tohoto zákona spáchaný nedovoleným zastavením nebo stáním vozidla na pozemní komunikaci.

B 28 Zákaz zastavení

Vzhledem k tomu, že Policie České republiky a obecní policie samozřejmě nejsou reálně schopny zajistit nepřetržitý dohled nad příslušnými pozemními komunikacemi, je možné příslušný zákaz o stání, resp. zastavení vozidel zajistit příslušným dopravním značením (např. osazením dopravních značek „B 28 Zákaz zastavení“ ve smyslu vyhlášky č. 294/2015 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích). O jejich případném umístění by rozhodoval místně příslušný obecní úřad obce s rozšířenou působností na základě § 124 odst. 6 zákona o silničním provozu, který obecně stanoví místní a přechodnou úpravu provozu na pozemních komunikacích na silnici II. a III. třídy, místní komunikaci a veřejně přístupné účelové komunikaci a užití zařízení pro provozní informace na silnici II. a III. třídy, místní komunikaci a veřejně přístupné účelové komunikaci (místně příslušný je obecní úřad obce s rozšířenou působností, v jehož územním obvodu se pozemní komunikace nachází).

ZÁVĚR:

  1. Parkování vozidel na místních a účelových komunikacích, kdy v případě potřeby nemůže projet vozidlo záchranné služby, hasičů apod., je zpravidla přestupkem ve smyslu § 125c odst. 1 písm. k) zákona o silničním provozu, přičemž k projednávání těchto přestupků formou příkazu na místě je příslušná Policie České republiky a obecní policie; pokud by nedošlo k projednání přestupku Policií České republiky či obecní policií příkazem na místě, tak na základě § 125e odst. 1 zákona o silničním provozu dané přestupky projednává obecní úřad obce s rozšířenou působností.
  2. Výše uvedená problematická místa na místních a účelových komunikacích je možno např. osadit příslušnými zákazovými dopravními značkami, přičemž o jejich umístění by rozhodoval místně příslušný obecní úřad obce s rozšířenou působností (Jeseník) na základě § 124 odst. 6 zákona o silničním provozu.
ARSY line - creation of websites and e-shops