Obec Velká Kraš

Obec Velká Kraš

... obec založena od roku 1256

Územní plán

Dokumentace
Schválení
Č. usnesení
OZV/OOP
Účinnost
ÚP Velká Kraš
13. 3. 2019
5/9.2/2019
OOP OUVK 294/2019
4. 4. 2019

Opatření obecné povahy

Opatření obecné povahy

Územní plán

Textová část:
Textová část územního plánu

Grafická část:
Výkres základního členění území
Hlavní výkres
Výkres koncepce dopravní infrastruktury
Výkres koncepce technické infrastruktury
Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací

Odůvodnění územního plánu

Textová část:
Odůvodnění územního plánu

Grafická část:
Koordinační výkres
Výkres širších vztahů
Výkres předpokládaných záborů ZPF

Odkazy

ARSY line - tvorba webových stránek a eshopů