Obec Velká Kraš

Obec Velká Kraš

... obec založena od roku 1256

Usnesení č.25

Datum vyvěšení:11. 7. 2006/Datum stažení:N/A

z 25. jednání Zastupitelstva Obce Velká Kraš , konaného dne 28.06.2006

 

Zastupitelstvo obce bere na vědomí :

ad 3) Zprávu o plnění usnesení č.24

ad 8)a) Dopis ředitelky MŠ Velká Kraš.

ad 8)b) Energorozvody –el. přípojka

ad 8)c) Nabídka pro hasiče-pozvánka na soutěže

ad 8)d) Sraz motorkářů

ad 8)e)  Plán hlavního povodí-budování přehrad.

ad 8)f)  Brožura.

 

II.      Zastupitelstvo obce schvaluje

ad 1) Program jednání ZO

ad 2) Zapisovatele a ověřovatele zápisu

ad 4) Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření obce Velká Kraš za rok 2005 a závěrečný účet obce Velká Kraš za rok 2005    – ZO souhlasí  s celoročním hospodařením a to bez výhrad.

ad 5) Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření Mikroregionu Žulovsko za rok2005– ZO souhlasí s celoročním hospodařením  a to bez  výhrad.

ad 6) Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření Sdružení měst a obcí Jesenicka za rok 2005 a závěrečný účet SMOJ za rok 2005 – ZO souhlasí s celoročním hospodařením a to bez výhrad .

ad 7) Rozpočtové změny obce Velká Kraš č. 2  na rok 2005. Změna na straně příjmů Kč+554600,-- a změna na straně výdajů Kč+554600,--.Smlouvy s Olomouckým Krajem(dotace hasiči) a Svazkem obcí Mikroregionu Žulovsko(překlenovací úvěr).

III.  Zastupitelstvo obce ukládá

Starostovi obce

ad 9) Vyzvat písemně žadatele o přidělení bytu a seznámit je s tím , že kdo zaplatí první jistinu na byt , tomu bude byt přidělen.

Ve Velké Kraši   dne  28.06.2006

Jan NOVOSÁD                                                                Jiří ČECHÁČEK

    starosta                                                                              místostarosta

ARSY line - tvorba webových stránek a eshopů