Obec Velká Kraš

Obec Velká Kraš

... obec založena od roku 1256

Usnesení č.26

Datum vyvěšení:1. 8. 2006/Datum stažení:N/A

z 26. jednání Zastupitelstva Obce Velká Kraš , konaného dne 27.07.2006

 

Zastupitelstvo obce bere na vědomí :

ad 3) Zprávu o plnění usnesení č.25

ad 7)c) Dražební vyhláška.

ad 7)d) Hasiči radí lidem

ad 7)e) TOPGEO Brno, s.r.o.- ohlášení zahájení prací

ad 7)f) Milan Martinásek –ohlášení udržovacích prací

ad 7)g) Zahájení komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Vidnava

ad 8)b) Informace o přípravách oslav 750.let od založení obce Velká Kraš

 

II.      Zastupitelstvo obce schvaluje

ad 1) Program jednání ZO

ad 2) Zapisovatele a ověřovatele zápisu

ad 4) Počet členů zastupitelstva obce Velká Kraš pro nové volební období – devět .

ad 5) Jmenování do funkce ředitelky MŠ Velká Kraš – Bc. Zdeňka Šatná

ad 6) Schválení zadání zpracování projektu  „Muzejní expozice“

ad 7)a) Záměr obce Velká Kraš o prodeji parcel v k.ú. Velká Kraš 12/2,3/3,3/2

ad 7)b) Záměr obce Velká Kraš o prodeji parcel v k.ú. Fojtova Kraš 512/2

III.  Zastupitelstvo obce ukládá

Starostovi obce

ad 8)a) Vyzvat písemně majitele domu č.p.15 na parcele č.17 k zabezpečení stavby.

Ve Velké Kraši   dne  27.07.2006

Jan NOVOSÁD                                                                Jiří ČECHÁČEK

    starosta                                                                              místostarosta

ARSY line - tvorba webových stránek a eshopů