Obec Velká Kraš

Obec Velká Kraš

... obec založena od roku 1256

Výpis usnesení 16. zasedání ZO

Datum vyvěšení:21. 7. 2008/Datum stažení:N/A

Výpis usnesení 16. zasedání ZO

VÝPIS USNESENÍ 

z 16. zasedání Zastupitelstva obce Velká Kraš
konaného dne 16.7.2008

Usnesení 16/2: Program 16. zasedání zastupitelstva obce byl schválen.

Usnesení 16/3: Zastupitelstvo obce schvaluje ověřovatelé zápisu Jana Novosáda a Josefa Horáka.

Usnesení 16/5.1: Zastupitelstvo obce schvaluje přijetí neinvestičního příspěvku  ve výši 15 000,-Kč a investičního příspěvku ve výši 20 000,-Kč na vybavení jednotky SDH Velká Kraš od Olomouckého kraje č. UZ/23/47/2008 ze dne 25.6.2008.

Usnesení 16/5.2: Zastupitelstvo obce schvaluje spolufinancování vybavení jednotky SDH Velká Kraš obcí ve výši neinvestičního příspěvku  ve výši 15 000,-Kč a investičního příspěvku ve výši 20 000,-Kč.

Usnesení 16/5.3: Zastupitelstvo obce schvaluje uzavření smlouvy na investiční a neinvestiční příspěvek z rozpočtu Olomouckého kraje.

Usnesení 16/6.1: Zastupitelstvo obce bere na vědomí stanovisko Ing. Jana Lóna k odkanalizování obce Velká Kraš. Podle něj je řešení v kombinaci gravitační a tlakové kanalizaci. Stanovisko je přílohou zápisu.

Usnesení 16/6.2: Zastupitelstvo obce schvaluje odpis nedobytných pohledávek ve výši 9 337,-Kč za vodné a 57 682,-Kč ostatní pohledávky. Pohledávky budou dále vedeny na podrozvahovém účtu 971 10.

Usnesení 16/6.3: Zastupitelstvo obce schvaluje přidělení bytu č.2 v domě č.p. 185 Velká Kraš slečně Lence Lipovské, bytem Sokolovská 94, 793 13 Svobodné Heřmanice.

Usnesení 16/6.4: Zastupitelstvo obce schvaluje záměr obce pronajmout část pozemku p.č. 808 o výměře 182m2 – ostatní komunikace a část pozemku p.č. 810 o výměře 173m2 – ostatní komunikace, obě v k.ú. Malá Kraš, obci Velká Kraš.

Usnesení 16/6.5: Zastupitelstvo obce bere na vědomí informaci starostky o obdržení rozhodnutí z Ministerstva pro místní rozvoj  o poskytnutí dotace na odstraňování povodňových škod v celkové výši 9 114 000,-Kč.

Usnesení 16/7.1: Zastupitelstvo obce bere na vědomí informaci RNDr. Stanislava Staňka o dobývacím prostoru. Na první odstřel je potřeba zajisti cca 1 500 000,-Kč.

Usnesení 16/7.2:

Ø      Zastupitelstvo obce bere na vědomí informaci RNDr. Stanislava Staňka o záměru těžby písku a štěrku na území obce Velká Kraš, lokalita Fojtova Kraš – u hranic s Polskem na levém břehu Vidnávky, pč.425.

Ø      Zastupitelstvo obce ukládá do příštího jednání ZO starostce jednat s vedením Města Vidnavy o možné spolupráci v realizaci záměru těžby písku a štěrku v k.ú. Fojtova Kraš p.č. 425. Starostka si do 31.8.2008 vyžádá od RNDr. Stanislava Staňka finanční analýzu na vlastní provoz, nebo finanční účasti  3 osoby.


Vlasta Kočí, starostka                                                         

ARSY line - tvorba webových stránek a eshopů