Obec Velká Kraš

Obec Velká Kraš

... obec založena od roku 1256

Výpis usnesení 19. zasedání ZO

Datum vyvěšení:8. 1. 2009/Datum stažení:N/A

Výpis usnesení 19. zasedání ZO

VÝPIS USNESENÍ

z 19. zasedání Zastupitelstva obce Velká Kraš

konaného dne 8. prosince 2008


Usnesení 19/2: Program 19. zasedání zastupitelstva obce byl schválen.

Usnesení 19/3: Zastupitelstvo obce schvaluje ověřovatelé zápisu Miroslava Šuláka a Josefa Horáka.

Zapisovatelkou byla určena Petra Kolomarová.

Usnesení č. 19/4: Zastupitelstvo obce schvaluje zveřejnit záměr obce pronajmout pozemek p.č. 425 v k.ú. Fojtova Kraš v obci Velká Kraš.

Usnesení č. 19/5: Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtové změny č.5 na straně příjmů 1.143 949,53 Kč a na straně výdajů 1.143 949,53 Kč.

Usnesení 19/6: Zastupitelstvo obce schvaluje pravidla rozpočtového provizoria na období od 1. ledna 2009 do schválení rozpočtu obce.

Usnesení 19/7: Zastupitelstvo obce schvaluje uzavření Smlouvy o poradenství k DPH uzavřenou podle § 269 a násl. Obchodního zákoníku a pl. znění uzavřenou mezi obcí Velká Kraš a Ing. Karlem Ondráškem, daňovým poradcem, Libina 95. Předmětem smlouvy je poradenská činnost v oblasti DPH územního celku. Smlouva se uzavírá na dobu neurčitou od prvního čtvrtletí, kdy se odběratel stane plátcem DPH.

Usnesení 19/8.1: Zastupitelstvo obce bere na vědomí nabídku společnosti Energie a.s. z 12.11.2008.

Usnesení 19/8.2: Zastupitelstvo obce ukládá, aby Jan Novosád, Jiří Čecháček a Libuše Volfová vytipovali pozemky, které by se směnily za pozemky o které obec přijde s ohledem na pozemkové úpravy/digitalizaci území a připravili dohodu/smlouvu s Městem Vidnava a Obcí velká Kraš .

Usnesení 19/8.3.1: Zastupitelstvo obce schvaluje uzavření Smlouvy o závazku veřejné služby č. 4012001 - 09 s dopravcem: Veolia Transport Morava a.s., Vítkovická 3133/5, 702 00 Ostrava, IČ 25827405, DIČ CZ25827405. Obec se bude podílet na krytí ztráty dopravce ve veřejné linkové dopravě ve výši 40 649,-Kč.

Usnesení 19/8.3.2: Zastupitelstvo obce schvaluje pověření Sdružení měst a obcí Jesenicka, Lipová lázně 396, IČ:48427870, předsedu sdružení Ing. Lubomíra Žmolíka k uzavření Smlouvy o závazku veřejné služby na rozsah ostatní dopravní obslužnosti ve veřejné linkové dopravě na rok 2009.

Usnesení 19/8.4.1: Zastupitelstvo obce schvaluje uzavření smlouvy o poskytnutí finanční výpomoci z podpůrného fondu SMOJ ve výši 800 000 + 5% úrok na jeden rok.

Usnesení 19/8.4.2: Zastupitelstvo obce schvaluje ručení směnkou na finanční výpomoc z podpůrného fondu SMOJ na poskytnutou částku s úrokem v celkové výši 840 000,-Kč.

Usnesení 19/8.5: Zastupitelstvo obce bere na vědomí zákon č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi ve znění pozdějších předpisů umožňuje od 1.1.2009 využít pro zaměstnání osob v hmotné nouzi nový institut „veřejná služba“.

Usnesení 19/8.6: Zastupitelstvo obce bere na vědomí zprávu o využití poskytnutých příspěvků a o činnosti Sdružení Lacerta v roce 2008.

Usnesení 19/8.7: Zastupitelstvo obce schvaluje Smlouvu o budoucí kupní smlouvě na nemovitost mezi smluvními stranami Obcí Velká Kraš a Oldřichem Novákem.

Usnesení 19/8.8: Zastupitelstvo obce schvaluje odpis daňových nedoplatků pro nedobytnost dle § 66 zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků ve výši 54 540,-Kč (úmrtí 2 682,-Kč, nedobytnost 51 858,-Kč).

Usnesení 19/8.9: Zastupitelstvo obce schvaluje záměr Profit Energy,s.r.o. nám. 14 října 1307/2, 150 00 Praha 5 – vybudování fotovoltaické elektrárny v obci Velká Kraš, k.ú. Fojtova Kraš p.č. 142, 185, 186/1, 122/1, 122/2, 201/1, 213/6.

Usnesení 19/8.10: Zastupitelstvo obce schvaluje záměr obce prodat pozemek st. p.č. 23/2 v k.ú. Fojtova Kraš o celkové výměře 668 m2, st. p.č. 23/3 v k.ú. Fojtova Kraš o celkové výměře 270 m2, st. p.č. 22/2 v k.ú. Fojtova Kraš o celkové výměře 291 m 2, st. p.č. 17/1 v k.ú. Fojtova Kraš o celkové výměře 2580 m2 vše v obci Velká Kraš.

Usnesení 19/8.11: Zastupitelstvo obce schvaluje prodat pozemky v k.ú. Fojtova Kraš v obci Velká Kraš:pozemková p.č. 75/1 - 923m2, stavební p.č.13 – 125m2, pozemková p.č. 76 - 536m2, stavební p.č. 14 – 243m2, pozemková p.č. 77 - 209m2, stavební p.č.15 – 152m2, pozemková p.č. 80 - 140m2, stavební p.č. 18 - 101m2, pozemková p.č. 432/7 - 113m2, pozemková p.č. 81 - 140m2, stavební p.č. 19 – 72m2, pozemková p.č. 432/8 - 346m2 spol. ANDERSON FLOORS s.r.o., sídlo: Jeseník, Tovární 1332/1a, PSČ 790 01, IČ : 277 88 628 za celkovou kupní cenu 93 000,-Kč.

Usnesení 19/8.12: Zastupitelstvo obce schvaluje uzavření pojistné smlouvy-pojištění majetku obce zpracovanou Vlastimírem Janíčkem z České pojišťovny a.s.

Usnesení 19/8.13.1: Zastupitelstvo obce schvaluje podání žádosti o nadační příspěvek od Nadace ČEZ na projekt Oranžové hřiště, maximálně 1 500 000,-Kč. Uzávěrka pro přijímání žádostí do 30.1.2009. Období čerpání příspěvku do 31.12.2009.

Usnesení 19/8.13.2: Zastupitelstvo obce schvaluje podání žádosti o finanční podporu ve výši 85% uznatelných nákladů k výzvě v rámci Integrovaného operačního programu „EGovernment v obcích-Czech POINT“ vyhlášenou MV ČR s termínem ukončení příjmu žádostí k 31.3.2009. 

Usnesení 19/8.13.3: Zastupitelstvo obce schvaluje podání žádosti o poskytnutí dotace z rozpočtu odboru umění a knihoven MK do výše 70% uznatelných nákladů na podprogram Informační centra veřejných knihoven v rámci programu Veřejné informační služby knihoven (VISK3) pro rok 2009.

Usnesení 19/8.14: Zastupitelstvo obce schvaluje Smlouvu o nájmu objektu – kulturní dům nájemci Věře Kopecké, Velká Kraš 126 a to na dobu určitou od 1.1.2009 do 31.12.2009.

Usnesení 19/8.15: Zastupitelstvo obce schvaluje proplacení náhrady měsíční odměny za nevyčerpanou dovolenou za rok 2007 v délce 23 dnů dle § 79 odst.5) zákona 128/2000 Sb. o obcích ( obecní zřízení ) v platném znění.

Usnesení 19/8.16: Zastupitelstvo obce bere na vědomí podklady pro stanovení dalšího postupu přípravy žádosti z OPŽP včetně potřebných podkladů na odkanalizování a čištění odpadních vod Vidnava, Velká Kraš a navrhuje společné jednání zastupitelů a radních města Vidnavy.

Usnesení 19/8.17: Zastupitelstvo obce schvaluje zpracování projektu dle dotačního auditu na snížení energetické náročnosti objektu MŠ a rekonstrukce kulturního domu.

 

Vlasta Kočí, starostka

ARSY line - tvorba webových stránek a eshopů