Obec Velká Kraš

Obec Velká Kraš

... obec založena od roku 1256

Výpis usnesení 20. zasedání ZO

Datum vyvěšení:5. 3. 2009/Datum stažení:N/A

Výpis usnesení 20. zasedání ZO

 

VÝPIS USNESENÍ

z 20. zasedání Zastupitelstva obce Velká Kraš 
konaného dne 9. února 2009   

Usnesení 20/2: Zastupitelstvo obce schvaluje program 20. zasedání zastupitelstva .

Usnesení 20/3: Zastupitelstvo obce schvaluje ověřovatelé zápisu Ing.Dagmar Fomizcewovou a Libuši Volfovou.

Usnesení č. 20/5:  Zastupitelstvo obce schvaluje zadání technicko ekonomické srovnávací studie variant řešení odkanalizování obce Velká Kraš firmou AQUA PROCON, s.r.o.   Brno. Studie bude předložena do konce března 2009.

Usnesení 20/6.1: Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočet obce Velká Kraš na rok 2009 jako schodkový. Na straně příjmů ve výši 10 187 580,- Kč, na straně výdajů ve výši 8 389 156,78 Kč, financování ve výši 2 482 400,-Kč. Zdroje finančního krytí schodku rozpočtu jsou finanční prostředky z roku 2008 ve výši 683 976,78 Kč.

Usnesení 20/6.2: Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtový výhled obce Velká Kraš na období 2009-2013.

Usnesení 20/7: Zastupitelstvo obce schvaluje člena finančního výboru Miroslavu Palečkovou.

Usnesení 20/8: Zastupitelstvo obce schvaluje inventarizace k 31.12.2008 a  odpis majetku v celkové výši 719 209,50 Kč.

Usnesení č. 20/9: Zastupitelstvo obce schvaluje Obecně závaznou vyhlášku č. 1/2009, kterou se stanoví společný školský obvod Základní školy Vidnava, okres Jeseník – příspěvková organizace, Hrdinů 249, 790 55  Vidnava.

Usnesení č. 20/10: Zastupitelstvo obce schvaluje uzavření Dohody o vytvoření společného školského obvodu spádové školy Základní školy Vidnava, 

okres Jeseník – příspěvková organizace, Hrdinů 249, 790 55  Vidnava.

Usnesení č. 20/11:  Zastupitelstvo obce schvaluje uzavření Dodatku č. 2 k Veřejnoprávní smlouvě o projednávání přestupků.

Usnesení č. 20/12:  Zastupitelstvo obce bere na vědomí Nařízení vlády č. 20/2008 Sb. ze dne 5.ledna 2009.

Usnesení č. 20/13:  Zastupitelstvo obce schvaluje uzavření Smlouvy o uzavření smlouvy budoucí s Českým hydrometeorologickým ústavem tak jak byla předložena.

Usnesení č. 12/14: Zastupitelstvo obce schvaluje Dodatek č. 3 ke Smlouvě o službách ze dne 2.1.2002, s Technickými službami Jeseník.

Usnesení č. 20/15.1: Zastupitelstvo obce schvaluje poskytnutí příspěvku Základní škole  Vidnava,okres Jeseník – příspěvková organizace, Hrdinů 249, 790 55  Vidnava na lyžařský výcvik ve výši 1.000,- na žáka, který se zúčastnil lyžařského výcviku.

Usnesení č. 20/15.2: Zastupitelstvo obce schvaluje poskytnout finanční příspěvek Charitě Javorník, Lidická 89, 790 70  Javorník, IČO:60339241 na zajištění pečovatelské služby na rok 2009 ve výši 67 000,- Kč.

Usnesení č. 20/15.3: Zastupitelstvo obce schvaluje  poskytnutí neinvestičního příspěvku na služby Charitě Javorník, Lidická 89, 790 70  Javorník, IČO:60339241 na rok 2009 na služby Domova pokojného stáří sv. Hedviky ve Vidnavě ve výši 3 000,-Kč na občana s trvalým pobytem ve Velké Kraši - obyvatele DPS sv. Hedviky ve Vidnavě.

Usnesení č. 20/15.4: Zastupitelstvo obce ukládá stavební komisi předložit návrh řešení směny pozemků na základě žádosti Ing.Zdeňka Svobody.

Usnesení č. 20/15.5: Zastupitelstvo obce schvaluje  poskytnutí  finanční  podpory na aktivity Sjednocené organizace nevidomých a slabozrakých ČR, oblastní pobočka Šumperk – Jeseník, Tovární 1332, 790 01  Jeseník , IČ: 653 99 447 ve výši 1 000,- Kč  .

Usnesení 20/15.6: Zastupitelstvo obce schvaluje zpracování a podání žádosti o příspěvek z rozpočtu Olomouckého kraje ve výši 50%. Jedná se o příspěvek na pořízení, opravu požární techniky a nákup věcného vybavení jednotky Sborů dobrovolných hasičů obce. 

Usnesení 20/15.7: Zastupitelstvo obce ukládá finančnímu výboru obce zpracovat podmínky k uzavření smlouvy o pronájmu (doba pronájmu, cena) na pozemek p.č. 425 v k.ú. Fojtova Kraš o výměře 29 642 m2.

Usnesení 20/15.8: Zastupitelstvo obce schvaluje poskytnutí příspěvku SDH Velká Kraš ve výši 12 000,-Kč na činnost družstev mládeže.

Usnesení 20/15.9: Zastupitelstvo obce bere na vědomí informaci o možnosti čerpání příspěvků z POV Olomouckého kraje.

Vlasta Kočí, starostka

ARSY line - tvorba webových stránek a eshopů