Obec Velká Kraš

Obec Velká Kraš

... obec založena od roku 1256

Výpis usnesení 22. zasedání ZO

Datum vyvěšení:25. 5. 2009/Datum stažení:N/A

Výpis usnesení 22. zasedání ZO

 VÝPIS USNESENÍ

 z 22. zasedání Zastupitelstva obce Velká Kraš konaného dne 29.4. 2009   

Usnesení 22/2: Program 22. zasedání zastupitelstva obce byl schválen.

Usnesení 22/3: Zastupitelstvo obce schvaluje ověřovatelé zápisu Libuši Volfovou a Miroslava Šuláka.

Usnesení č. 22/4.1:   Zastupitelstvo obce schvaluje revokovat usnesení č.20/15.7, 19/4, 16/7.1, 16/7.2.

Usnesení č. 22/4.2:   Zastupitelstvo obce schvaluje smlouvu o dílo na zpracování projektové dokumentace s firmou KARYO spol.s r.o., Haškova 540, 790 81 Česká Ves.

Usnesení 22/5: Zastupitelstvo obce schvaluje Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2008 a Závěrečný účet obce Velká Kraš za rok 2008 s výhradou. Byla přijata tato nápravná opatření:

-povinnost dodržovat ustanovení § 4 odst.8 zákona č.563/1991 Sb. o účetnictví v platném

 znění , důsledně dodržovat při vedení účetnictví směrnou účtovou osnovu

-povinnost dodržovat ustanovení § 8 odst.3 zákona č.563/1991 Sb. o účetnictví v platném

  znění, zaúčtovat v účetním období všechny účetní případy

- povinnost dodržovat ustanovení § 6 odst.3 zákona č.563/1991 Sb. o účetnictví v platném

  znění, důsledně dodržovat pravidla inventarizace, inventarizovat veškerý majetek, 

  pohledávky a závazky.

- povinnost dodržovat ustanovení § 29 a 30 zákona č.563/1991 Sb. o účetnictví v platném

  znění , důsledně dodržovat pravidla inventarizace, inventarizovat veškerý majetek, 

  pohledávky a závazky a ověřovat zda zjištěný skutečný stav odpovídá stavu majetku 

 a závazků v účetnictví.

Usnesení 22/6 : Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtové změny č.1 na straně příjmů 399 950,-Kč a na straně výdajů 399 950,-Kč.

Usnesení 22/7 : Zastupitelstvo obce bere na vědomí zprávu kontrolního výboru ze dne 25.03.2009.

Usnesení č. 22/8.1: Zastupitelstvo obce schvaluje poskytnutí příspěvku Římskokatolické farnosti na koupi nového zvonu ve výši 1000.-Kč.

Usnesení č. 22/8.2.: Zastupitelstvo obce  neschvaluje zvěřejnění záměru obce prodat stavební parcelu č.75 v k.ú. Fojtova Kraš o výměře 1084 m2 a budovu bez čísla popisného nebo evidenčního stojící na tomto pozemku.  

Usnesení č. 22/8.3.: Zastupitelstvo obce bere na vědomí žádost o poskytnutí minimálního zázemí pro výkon sociální služby dle zákona č.108/2006 Sb., jehož realizací je ESTER o.s. v lokalitě Velká Kraš/Vidnava pověřeni MPSV.

Usnesení 22/8.4.2: Zastupitelstvo obce schvaluje prodej pozemku p.č.1316 díl 1 v k.ú. Velká Kraš o výměře 6879 m2 v částce 25 600,-Kč panu Miroslavu Kopeckému, bytem Velká Kraš 205.Zveřejnění záměru bylo vyvěšeno 29.04.2008 a svěšeno 19.05.2008. ZOVK ukládá finančnímu výboru připravit kupní smlouvu s tím , že zapracuje do smlouvy podmínku uvést stávající pozemek do původního stavu. Kontrolou lesa pověřuje ZOVK pana Jiřího Čecháčka a Jana Novosáda. Les musí být zkontrolován před podpisem smlouvy.

Usnesení č. 22/8.5.1.: Zastupitelstvo obce schvaluje podání žádosti MěÚ v Jeseníku o změnu způsobu úžívání pozemku v obcí Velká Kraš, k.ú. Fojtova Kraš p.č. 425 v k.ú. Fojtova Kraš o výměře 29 642 m2.

Usnesení č.22/8.5.2 Zastupitelstvo obce schvaluje zpracování nového územního plánu obce Velká Kraš.

Usnesení č.22/9.1: Zastupitelstvo obce schvaluje poskytnout bezplatně permanentky žákům základních škol, kteří prospějí s vyznamenáním a mají trvalý pobyt v obci Velká Kraš. Permanentky také dostanou družstva mladších a starších žáků SDH za úspěchy v okresních a krajských soutěžích.

Usnesení č.22/9.2: Zastupitelstvo obce schvaluje navýšení cen služeb na koupališti :

stan  50,-Kč na den + 30,-Kč za osobu +  vstupné na bazén na den dospělý 30,-Kč, děti 20,-Kč, parkování autem v areálu koupaliště 50,-Kč na den, nájem chatky (4 osoby) 400,- za noc + 30,-Kč vstupné na bazén na den dospělý , děti 20,-Kč, každá další osoba 50,- Kč na noc + vstupné na bazén.

Usnesení 22/9.4: Zastupitelstvo obce bere na vědomí opravu písma na pomníku Viktora Dadáka.

Usnesení 22/9.5: Zastupitelstvo obce bere na vědomí cenovou nabídku společnosti Centropol Energy, a.s..

Usnesení 22/9.6: Zastupitelstvo obce schvaluje účast obce Velká Kraš v  projektu příhraniční spolupráce. Cílem projektu je získání dotace  na pořízení vozidla  pro 

SDH Velká Kraš. Nositelem projektu bude Olomoucký kraj. 

 

Vlasta Kočí starostka

ARSY line - tvorba webových stránek a eshopů