Obec Velká Kraš

Obec Velká Kraš

... obec založena od roku 1256

Výpis usnesení 23. zasedání ZO

Datum vyvěšení:17. 6. 2009/Datum stažení:N/A

Výpis usnesení 23. zasedání ZO

VÝPIS USNESENÍ

z 23. zasedání Zastupitelstva obce Velká Kraš 
konaného dne 25.05. 2009   

Usnesení 23/2: Program 23. zasedání zastupitelstva obce byl schválen.

Usnesení 23/3: Zastupitelstvo obce schvaluje ověřovatelé zápisu Ing.Pavla Mrázka a Josefa Horáka.

Usnesení 23/5: Zastupitelstvo obce schvaluje Dodatek č. 4 ke Smlouvě o službách ze dne 2.1.2002. Uzavřený mezi Obcí Velká Kraš (objednavatel ) a Technickými službami Jeseník a.s.(dodavatel ).

Usnesení 23/6 : Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtové změny č.2 na straně příjmů 

781 529,-Kč a na straně výdajů 781 529,-Kč.

Usnesení 23/7.1  Zastupitelstvo obce schvaluje přijetí příspěvku na vybavení jednotky sboru dobrovolných hasičů ve výši 44.000,- Kč z rozpočtu Olomouckého kraje.

Usnesení 23/7.2 Zastupitelstvo obce schvaluje spolufinancování obce velká Kraš ve stejné výši jako je výše příspěvku z rozpočtu Olomouckého kraje, tj. ve výši 44.000,- Kč. 

Usnesení 23/7.3. Zastupitelstvo obce schvaluje „Smlouvu o poskytnutí příspěvku uzavřenou dle ustanovení § 269 odst. 2 zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, v platném znění“, mezi Olomouckým krajem a Obcí Velká Kraš.

Usnesení 23/8.1 Zastupitelstvo obce schvaluje variantu č.2 – gravitační kanalizaci.

Usnesení 23/8.2 Zastupitelstvo obce schvaluje připojení kanalizace Obce Velká Kraš do čistírny odpadních vod ve Vidnavě.

Usnesení 23/8.3 Zastupitelstvo obce schvaluje zadání zpracování projektové dokumentace pro územní řízení na odkanalizování obce Velká Kraš – vyhlášení výběrového řízení.

Usnesení 23/9 Zastupitelstvo obce schvaluje přijetí grantu z Fondu mikroprojektů  - Euroregion Praděd v celkové výši 11 217 (euro) v Kč 368 909.

Usnesení 23/10.1  Zastupitelstvo obce neschvaluje  přijetí nabídky společnosti Centropol Energy, a.s..

Usnesení č. 23/10.2: Zastupitelstvo obce bere na vědomí žádost pana Zálešáka z České Vsi o pronájem nebo odkup Náhonu  na pozemku p.č.1608 v k.ú. Velká Kraš o výměře 1321 m2 za účelem provozu malé vodní elektrárny. Doporučilo starostce pozvat pana Zálešáka na příští jednání zastupitelstva obce.

Usnesení č. 23/10.3.: Zastupitelstvo obce  bere na vědomí nabídku firmy Asseco Czech Republik, a.s. divize BERIT z Brna

Usnesení 23/10.4  Zastupitelstvo obce neschvaluje zveřejnění záměru Obce Velká Kraš  prodat pozemek p.č. 281/1 o výměře 312 m2 v k.ú. Velká Kraš za cenu 2000,- Kč.

Usnesení 23/10.5 Zastupitelstvo obce neschvaluje poskytnutí příspěvku Českému svazu včelařů, základní organizaci Velká Kraš ve výši 3.000,- Kč. 

Usnesení 23/10.6 Zastupitelstvo obce schvaluje zadání realizace projektu Czech Point společnosti IMPOL COMPUTERS s.r.o..


Vlasta Kočí starostka

ARSY line - tvorba webových stránek a eshopů