Obec Velká Kraš

Obec Velká Kraš

... obec založena od roku 1256

Výpis usnesení 29. zasedání ZO

Datum vyvěšení:17. 12. 2009/Datum stažení:N/A

Výpis usnesení 29. zasedání ZO

 

VÝPIS USNESENÍ

z 29. zasedání Zastupitelstva obce Velká Kraš 
konaného dne 23.11. 2009   

Usnesení 29/2: Program 29. zasedání zastupitelstva obce byl schválen.

Usnesení 29/3: Zastupitelstvo obce schvaluje ověřovatelé zápisu Miroslava Šuláka a Josefa Horáka.

Usnesení 29/5 : Zastupitelstvo obce bere na vědomí informace  o Smlouvě  o spolupráci s firmou OSTWIND CZ.

Usnesení č. 29/6:  Zastupitelstvo obce  schvaluje rozpočtové změny č.8 na straně příjmů 397 885,-  Kč, na straně výdajů 397 885,- Kč.

Usnesení 29/7.1: Zastupitelstvo obce schvaluje prodej pozemků parc.č. 651/2 o výměře 987  m2 – trvalý travní porost, st.parc.č.44 o celkové výměře 126  m2 – zastavěná plocha a nádvoří, parc.č.676/1 o celkové výměře 1630  m2 – ostatní plocha, parc.č.650 o celkové výměře 4317 m2 – orná půda, parc.č.649 o celkové výměře 1403 m2 – zahrada, parc.č.655/1 o celkové výměře 840 m2 – trvalý travní porost, parc.č.655/2 o celkové výměře 201 m2- ostatní plocha, vše v k.ú.Hukovice u Velké Kraše v celkové částce 71 400,- Kč paní Ludmile Sadílkové bytem Velká Kraš čp.191.

Usnesení 29/7.2: Zastupitelstvo obce  neschvaluje Smlouvu o dílo s firmou  PVM Projekt s.r.o. 

Usnesení 29/7.3: Zastupitelstvo obce schvaluje  Souhlasné stanovisko pro výstavbu fotovoltaické elektrárny a zdroje Quick Start v areálu bývalé šamotárny .

Usnesení 29/7.4: Zastupitelstvo obce schvaluje  Spisový a skartační řád Obce Velká Kraš. 

Usnesení č. 29/7.5:  Zastupitelstvo obce schvaluje žádost o poskytnutí úvěru na opravy a modernizaci bytů poškozených povodněmi v roce 2009 ve výši 700 000,- Kč a pravidla pro použití prostředků z úvěru na opravy a modernizaci bytů, postižených povodněmi v roce 2009.

Usnesení č. 29/7.6:  Zastupitelstvo obce  schvaluje odpis nedobytných pohledávek v celkové výši 104 858,-Kč,  odpis z účtu 042 nedokončené investice částku ve výši 926 257,50 Kč a  odpis z účtu 019 ve výši 92 300,-Kč.

Usnesení č. 29/7.7:  Zastupitelstvo obce  schvaluje Vnitřní směrnici DPH a účetní jednotka.

Usnesení č. 29/7.8:  Zastupitelstvo obce  schvaluje vyřazení budovy čp.357 z majetku obce Velká Kraš.


Vlasta Kočí starostka

ARSY line - tvorba webových stránek a eshopů