Obec Velká Kraš

Obec Velká Kraš

... obec založena od roku 1256

2005-12-15

Datum vyvěšení:27. 2. 2016/Datum stažení:N/A

USNESENÍ č.22

z 22. jednání Zastupitelstva Obce Velká Kraš , konaného dne 15.12.2005 

 

 I.                    Zastupitelstvo obce bere na vědomí :

ad 3) Zprávu o plnění usnesení č.21

ad 7)d)  Plán kurzů hasičů

ad 7)e) Smlouva o zajištění zpětného odběru a využití odpadu z obalů s firmou EKO-KOM,a.s.

ad 7)f)   Zaplacení daně z převodu nemovitostí dle kupní smlouvy z 5.9.2001

ad 8)a)   Hlavní program oslav 750.let obce

ad 8)b)   Informace Dr.Staňka-dobívací prostor křemencový lom

 II.                 Zastupitelstvo obce schvaluje :

ad 1) Program jednání ZO.

ad 2) Zapisovatele a ověřovatele zápisu.

ad 4) Rozpočtové provizórium na rok 2006 v 1/12roku 2005.

ad 5) Prodej pozemků p.č.174/4,12/1 , 12/2 v k.ú. Velká Kraš.

ad 6) Prodej pozemků p.č.397 a 397díl2 z dřívější evidence.

ad 7)a) Dohodu na krytí ztrát ve veřejné linkové dopravě v roce 2006 v ostatní dopr. obslužnosti.

ad 7)i)   Příspěvek na lyžařský výcvik žáků ZŠ Vidnava z Velké Kraše ve výši 1.000,- Kč.

ad 7)j)  Roční odměnu ředitelce příspěvkové organizace MŠ Velká Kraš.

 III.              Zastupitelstvo obce zamítlo :

ad 7)b)  Uzavření mandátní smlouvy

ad 7)c)   Příspěvek fondu ohrožených dětí

ad 7)h)   Žádost o odkup pozemku p.č.1608 v k.ú. Velká Kraš

 IV.               Zastupitelstvo obce ukládá :

Starostovi obce:

ad 3)8) Provedeníinventarizace obecních pozemků a zajištění na katastru přepis pozemků,které jsou

             obecní.    

termín :31.01.2006

ad 10)a) Vypracovat novou smlouvu se správcem obecního vodovodu.

termín : 31.01.2006

ad 7)g) Sepsat smlouvu na čerpání půjčky s FRB na výměnu oken v domě č.309 Fojtova Kraš.

termín :  31.12.2005

Ve Velké Kraši  dne 15.12.2005

Jan NOVOSAD                                                                Jiří ČECHÁČEK

    starosta                                                                              místostarosta

ARSY line - tvorba webových stránek a eshopů