Obec Velká Kraš

Obec Velká Kraš

... obec založena od roku 1256

Výpis usnesení 12. zasedání ZO

Datum vyvěšení:4. 4. 2008/Datum stažení:N/A

Výpis usnesení 12. zasedání ZO

VÝPIS USNESENÍ 

z 12. zasedání Zastupitelstva obce Velká Kraš
konaného dne 17.3.2008

Usnesení 12/2: Program 12. zasedání zastupitelstva obce byl schválen.

Usnesení 12/3: Zastupitelstvo obce schvaluje ověřovatelé zápisu Ing. Dagmar Fomiczewovou a Josefa Horáka. Zapisovatelkou zápisu Petru Kolomarovou.

Usnesení 12/5: Zastupitelstvo obce bere na vědomí zprávu sdružení ESTER o činnosti na Javornicku a Vidnavsku.

Usnesení 12/6: Zastupitelstvo obce schvaluje podle nařízení vlády č. 79/2008 ze dne 25. února 2008, kterým se mění nařízení vlády č.37/2003 Sb., o odměnách za výkon funkce členům zastupitelstev, ve znění pozdějších předpisů s účinností od 1.4.2008 měsíční odměny takto : místostarosta 5380,-Kč; člen zastupitelstva 410,-Kč; předseda výboru, komise  1390,-Kč; člen výboru, komise 1100,-Kč.

Usnesení 12/7: Zastupitelstvo obce schvaluje poskytnutí členského příspěvku SH ČMS, Okresnímu sdružení hasičů  v Jeseníku na rok 2008 ve výši 1648,-Kč.

Usnesení 12/9: Zastupitelstvo obce schvaluje záměr obce

Ø      pronajmout pozemek :

u bytového domu č.p. 309

p.č. 221/2 v k.ú. Fojtova Kraš

p.č. stavební 66 v k.ú. Fojtova Kraš /část

u bytového domu č.p. 348 a 349

p.č. 98/2   v k.ú. Fojtova Kraš

p.č. 98/4   v k.ú. Fojtova Kraš/část

p.č. 98/5   v k.ú. Fojtova Kraš

p.č. stavební 75 v k.ú. Fojtova Kraš

u bytového domu č.p.7

p.č. stavební 69/3 v k.ú. Velká Kraš

p.č. 397/2 v k.ú. Velká Kraš

p.č. 396/1 v k.ú. Velká Kraš

u bytového domu č.p. 185

p.č. 548/2 v k.ú. Hukovice u Velké Kraše

p.č. stavební 54  v k.ú. Hukovice u Velké Kraše /část

Ø      prodat  pozemek :

p.č. stavební   75 v k.ú. Velká Kraš

p.č. 520 v k.ú. Velká Kraš

p.č. 523/6 v k.ú. Velká Kraš

p.č. 526/3 v k.ú. Velká Kraš

p.č. stavební 177 v k.ú. Velká Kraš

p.č. stavební 178 v k.ú. Velká Kraš

p.č. stavební 179 v k.ú. Velká Kraš

p.č. stavební 201 v k.ú. Velká Kraš

p.č. stavební 202 v k.ú. Velká Kraš

p.č. stavební 203 v k.ú. Velká Kraš

p.č. stavební 180 v k.ú. Velká Kraš

p.č. 281/2 v k.ú. Velká Kraš

p.č. 281/3 v k.ú. Velká Kraš

p.č. 281/5 v k.ú. Velká Kraš

p.č. 281/6 v k.ú. Velká Kraš

p.č. stavební 198 v k.ú. Velká Kraš                 

 

Usnesení 12/10.1: Zastupitelstvo obce pověřuje Jana Novosáda, Jiřího Čecháčka, Josefa Horáka a Viléma Nitscheho návštěvou vytipované obce, kde je v provozu tlaková kanalizace a seznámili se s podmínkami výstavby a také provozními podmínkami.

Usnesení 12/10.2: Zastupitelstvo obce schvaluje směnu pozemku-stavební parcelu č.26/2 v k.ú. Malá Kraš za pozemek č. 27/2 a 425/2 v k.ú. Malá Kraš, dle geometrického plánu pro rozdělení pozemku č. 101-324/2007  ze dne 8.2.2008.

Usnesení 12/10.3: Zastupitelstvo obce schvaluje poskytnutí půjčky z Fondu rozvoje bydlení v celkové výši 105.000,- Kč na zateplení domu staršího 15 let, odvodnění a odvětrání domu Petru Ondrušíkovi, Velká Kraš č.p. 62.

Usnesení 12/10.4: Zastupitelstvo obce schvaluje smlouvu o zřízení věcného  břemene č. 440/06. Strana povinná z věcného břemene – Povodí Odry, s.p.; strana oprávněná z věcného břemene - Obec Velká Kraš. Předmětem smlouvy je zřízení věcného břemene uložení vodovodního řadu umístěného na části pozemku parc. Č. 1604/1 kultura vodní plocha.

Usnesení 12/11.1: Zastupitelstvo obce ukládá finančnímu výboru zpracovat podmínky, za kterých by se poskytovalo  pohřebné osobě, která vypravila pohřeb osobě s trvalým pobytem ve Velké Kraši. Navržená výše pohřebného 5 000,- Kč.

Usnesení 12/11.2: Zastupitelstvo obce schvaluje cenu vodného v obci Velká Kraš ve výši 12,-Kč/ m3  s platností od 1.7.2008.

ARSY line - tvorba webových stránek a eshopů