Obec Velká Kraš

Obec Velká Kraš

... obec založena od roku 1256

Výpis usnesení 13. zasedání ZO

Datum vyvěšení:7. 5. 2008/Datum stažení:N/A

Výpis usnesení 13. zasedání ZO

VÝPIS USNESENÍ 

z 13. zasedání Zastupitelstva obce Velká Kraš
konaného dne 28.4.2008

Usnesení 13/2: Program 13. zasedání zastupitelstva obce byl schválen.

Usnesení 13/3: Zastupitelstvo obce schvaluje ověřovatelé zápisu Libuši Volfovou a Jana Novosáda. Zapisovatelkou zápisu Petru Kolomarovou.

Usnesení 13/4.1: Zastupitelstvo obce neschvaluje nabídku paní Verony Dobrovské v zastoupení dcery Ludmily Hutníkové k prodeji pozemků v k.ú. Hukovice u Velké Kraše.  Podle LV 39 se celkem  jedná o 7499 m2  za cenu 60.000,-Kč.

Usnesení 13/4. 4: Zastupitelstvo obce bere na vědomí zprávu o činnosti kulturní komise za rok 2007.

Usnesení 13/4. 5: Zastupitelstvo obce bere na vědomí zprávu o činnosti stavební komise za rok 2007.

Usnesení 13/5: Zastupitelstvo obce schvaluje Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2007 a Závěrečný účet obce Velká Kraš za rok 2007 bez výhrad.

Usnesení 13/6:  Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtové změny č.1 na straně příjmů ve výši   245 100,- Kč a na straně výdajů ve výši 245 100,- Kč.

Usnesení 13/7:  Zastupitelstvo obce schvaluje směrnici, kterou se stanovují a upravují podmínky pro poskytnutí pohřebného   fyzickým osobám.

Usnesení 13/8:  Zastupitelstvo obce schvaluje uzavřít smlouvu mandátní o obstarání záležitostí investora č. 08/04/2008 mezi mandantem : Obec Velká Kraš a mandatářem : Karyo spol. s r.o., Hlavní 83, 790 65 Žulová a členy výběrové komise : Jana Novosáda, Jiřího Čecháčka a Josefa Horáka.

Usnesení 13/9.1: Zastupitelstvo obce schvaluje zveřejnit záměr obce prodat  pozemek p.č. 122/3 v k.ú. Malá Kraš o výměře 523m2 –zahrada.

Usnesení 13/9.2: Zastupitelstvo obce schvaluje zveřejnit záměr obce prodat  pozemek p.č. 1316 díl 1 v k.ú. Velká Kraš o výměře 6879m– orná půda.

Usnesení 13/9.3: Zastupitelstvo obce schvaluje zveřejnit záměr obce pronajmout  pozemek p.č. 3 v k.ú. Fojtova Kraš o výměře 5790m– orná půda.

Usnesení 13/9.4: Zastupitelstvo obce ukládá stavební komisi provést místní šetření o možnosti zveřejnění záměru prodat nebo pronajmout části pozemků p.č. 808 a 810 v k.ú. Malá Kraš.

Usnesení 13/9.5: Zastupitelstvo obce neschvaluje zveřejnit záměr obce prodat  pozemek p.č.425 v k.ú. Fojtova Kraš.

Usnesení 13/10.1: Zastupitelstvo obce schvaluje prodej pozemkových parcel č. st. 201 o výměře 45 m2(zastavěná plocha a nádvoří),  p.č. . 281/2  o výměře 497 m2(ostatní plocha), p.č. st. 179 o výměře 66 m2(zastavěná plocha a nádvoří) vše v k.ú. Velká Kraš za celkovou kupní cenu 3 200,-Kč, manželům Aloisi a Jolaně Jadavanovým, Velká Kraš 10.

Usnesení 13/10.2: Zastupitelstvo obce schvaluje prodej pozemkových parcel č. 281/5 o výměře 482 m2 (ostatní plocha) a p.č. st. 198 o výměře 45 m2 (zastavěná plocha a nádvoří) vše v k.ú. Velká Kraš za celkovou kupní cenu 1 400,-Kč, panu Jaroslavu Janošťákovi , Velká Kraš 2.

Usnesení 13/10.3: Zastupitelstvo obce schvaluje prodej pozemkových parcel č. st. 180  o výměře 66 m2 (zastavěná plocha a nádvoří), p.č.st. 200 o výměře 45 m2 (zastavěná plocha a nádvoří) a p.č. 281/3 o výměře 498 m2 (ostatní plocha) vše v k.ú. Velká Kraš za celkovou kupní cenu 3 200,-Kč, manželům Vladimíru a Ivaně Doruškovým, Velká Kraš 9.

Usnesení 13/10.4: Zastupitelstvo obce schvaluje prodej pozemkových parcel č. st. 178  o výměře 66 m2 (zastavěná plocha a nádvoří) a  p.č.st. 202 o výměře 45 m2 (zastavěná plocha a nádvoří) vše v k.ú. Velká Kraš za celkovou kupní cenu 3 000,-Kč, manželům Milanu a Ludmile Trusíkovým, Velká Kraš 16 .                                                                     

Usnesení 13/10.5: Zastupitelstvo obce schvaluje pronájem části pozemkové parcely o výměře 175,5 m2 z pozemkové parcely č. st. 69/3 v k.ú. Velká Kraš za roční  nájemné ve výši 176,- Kč, manželům Karlu a Leoně Henčlovým, Velká Kraš 7.

Usnesení 13/10.6: Zastupitelstvo obce schvaluje pronájem části pozemkové parcely o výměře 163 m2 z pozemkové parcely č. st. 69/3 v k.ú. Velká Kraš za roční  nájemné ve výši 163,- Kč, paní Marii Bolfíkové, Velká Kraš 7.

Usnesení 13/10.7: Zastupitelstvo obce schvaluje pronájem části pozemkové parcely o výměře 132 m2 z pozemkové parcely č. st. 69/3 v k.ú. Velká Kraš za roční  nájemné ve výši 132,- Kč, panu Oldřichu Příkazskému, Velká Kraš 7.

Usnesení 13/10.8: Zastupitelstvo obce schvaluje pronájem části pozemkové parcely o výměře 162 m2 z pozemkové parcely č. st. 69/3 v k.ú. Velká Kraš za roční  nájemné ve výši 162,- Kč a části pozemkové parcely o výměře 147,5 m2 z pozemkové parcely č.397/2 v k.ú. Velká Kraš za roční  nájemné ve výši 148,- Kč, paní  Soni Ovesné, Velká Kraš 7.

Usnesení 13/10.9: Zastupitelstvo obce schvaluje pronájem části pozemkové parcely o výměře 84 m2 z pozemkové parcely č. 221 /2 v k.ú. Fojtova Kraš za roční  nájemné ve výši 84,- Kč, slečně Marií Dougiové, Velká Kraš 309.

Usnesení 13/10.10: Zastupitelstvo obce schvaluje pronájem části pozemkové parcely o výměře 132 m2 z pozemkové parcely č. 221 /2 v k.ú. Fojtova Kraš za roční  nájemné ve výši 132,- Kč, panu Ladislavu Novosádovi, Velká Kraš 309.

Usnesení 13/10.11: Zastupitelstvo obce schvaluje pronájem části pozemkové parcely o výměře 84  m2 z pozemkové parcely č. 221 /2 v k.ú. Fojtova Kraš za roční  nájemné ve výši 84 ,- Kč, panu Zdeňku Jurníkovi, Velká Kraš 309.

Usnesení 13/10.12: Zastupitelstvo obce schvaluje pronájem části pozemkové parcely o výměře 84  m2 z pozemkové parcely č. 221 /2 v k.ú. Fojtova Kraš za roční  nájemné ve výši 84 ,- Kč, panu Jaroslavu Bakešovi, Velká Kraš 309.

Usnesení 13/10.13: Zastupitelstvo obce schvaluje pronájem části pozemkové parcely o výměře 107,1 m2 z pozemkové parcely č. 548 /2 v k.ú. Hukovice u Velké Kraše za roční  nájemné ve výši 108,- Kč, paní Aleně Honkové, Velká Kraš 169.

Usnesení 13/10.14: Zastupitelstvo obce schvaluje pronájem části pozemkové parcely o výměře 71,25 m2 z pozemkové parcely č. 548 /2 v k.ú. Hukovice u Velké Kraše za roční  nájemné ve výši 72,- Kč, slečně Ivetě Kroulové, Velká Kraš 185.

Usnesení 13/10.15: Zastupitelstvo obce schvaluje pronájem části pozemkové parcely o výměře 127,28 m2 z pozemkové parcely č. 548 /2 v k.ú. Hukovice u Velké Kraše za roční  nájemné ve výši 128,- Kč, slečně Marii Randusové, Velká Kraš 185.

Usnesení 13/10.16: Zastupitelstvo obce schvaluje pronájem části pozemkové parcely o výměře 366,5 m2 z pozemkové parcely č. 548 /2 v k.ú. Hukovice u Velké Kraše za roční  nájemné ve výši 367,- Kč, panu Janu Vávrovi, Velká Kraš 185.

Usnesení 13/10.17: Zastupitelstvo obce schvaluje pronájem části pozemkové parcely o výměře 255,5 m2 z pozemkové parcely č. 548 /2 v k.ú. Hukovice u Velké Kraše za roční  nájemné ve výši 256,- Kč, panu Petru Svobodovi, Velká Kraš 185.

Usnesení 13/11.1: Zastupitelstvo obce schvaluje uzavření dohody o partnerské spolupráci v sociální oblasti mezi obcí Velká Kraš, městem Vidnava a Občanským sdružením ESTER. 

Usnesení 13/11.2: Zastupitelstvo obce schvaluje uzavřít smlouvu o bezplatném převodu pozemku v k.ú. Malá Kraš p.č. 487 o celkové výměře 821 m2 do vlastnictví obce Velká Kraš z vlastnictví města Vidnavy.

Usnesení 13/11.3: Zastupitelstvo obce schvaluje přidělení bytu č.3 v domě č.p. 354 v obci Velká Kraš Občanskému sdružení ESTER za podmínek, že sdružení provede opravu bytu č. 3 v domě č.p. 354, přičemž obec zaplatí materiál na tyto opravy.  Jistina na byt ve výši 30 000,-Kč bude uhrazena Občanským sdružením ESTER.

 

Vlasta Kočí , starostka

ARSY line - tvorba webových stránek a eshopů