Obec Velká Kraš

Obec Velká Kraš

... obec založena od roku 1256

Výpis usnesení 14. zasedání ZO

Datum vyvěšení:2. 6. 2008/Datum stažení:N/A

Výpis usnesení 14. zasedání ZO

VÝPIS USNESENÍ 

z 14. zasedání Zastupitelstva obce Velká Kraš
konaného dne 19.5.2008

Usnesení 14/2: Program 14. zasedání zastupitelstva obce byl schválen.

Usnesení 14/3: Zastupitelstvo obce schvaluje ověřovatelé zápisu Josefa Horáka a Miroslava Šuláka.

Usnesení 14/5: Zastupitelstvo obce bere na vědomí zprávu finančního a kontrolního výboru.

Usnesení 14/6.1: Zastupitelstvo obce schvaluje pronájem části pozemkové parcely o výměře 84 m2 z pozemkové parcely č.  221/2 v k.ú. Fojtova Kraš za roční  nájemné ve výši 84,- Kč, paní  J. Piterkové, Velká Kraš 309.

Usnesení 14/6.2: Zastupitelstvo obce schvaluje pronájem části pozemkové parcely o výměře 145 m2 z pozemkové parcely č.  221/2 v k.ú. Fojtova Kraš za roční  nájemné ve výši 145,- Kč, paní  Radomile Grézlové, Velká Kraš 309.

Usnesení 14/6.3: Zastupitelstvo obce schvaluje pronájem části pozemkové parcely o výměře 202 m2 z pozemkové parcely st. č.  75 v k.ú. Fojtova Kraš za roční  nájemné ve výši 202,- Kč, panu  Viktoru Fačkovci, Velká Kraš 348.

Usnesení 14/6.4: Zastupitelstvo obce schvaluje pronájem pozemkové parcely č.  98/5 v k.ú. Fojtova Kraš o výměře 123 m2 za roční  nájemné ve výši 123,- Kč, paní  Ludmile Prudíkové, Velká Kraš 349.

Usnesení 14/6.5: Zastupitelstvo obce schvaluje pronájem části pozemkové parcely o výměře 42,7 m2 z pozemkové parcely č.  548/2 v k.ú. Hukovice u Velké Kraše za roční  nájemné ve výši 43,- Kč, panu  Fridolínu Nitschemu, Velká Kraš 185.

Usnesení 14/6.6: Zastupitelstvo obce schvaluje pronájem pozemkové parcely č.  98/5 v k.ú. Fojtova Kraš o výměře 123 m2 za roční  nájemné ve výši 123,- Kč, paní  Ludmile Prudíkové, Velká Kraš 349. 

Usnesení 14/6.7: Zastupitelstvo obce schvaluje prodej pozemkové parcely č. 122/3 o výměře 528 m2(zahrada) v k.ú. Malá Kraš za celkovou kupní cenu  4 100,-Kč, paní Tatianě Svobodové, Stavařská 4516, 430 04 Chomutov.

Usnesení 14/6.8: Zastupitelstvo obce schvaluje prodej pozemkových parcel č. 520 o výměře 345 m2(zahrada), p.č. 526/3 o výměře 49 m2(zahrada), p.č.st. 75 o výměře 326 m2(zbořeniště) vše k.ú. Velká Kraš za celkovou kupní cenu 9 100,-Kč, jednu ideální polovinu manželům Bertě a Ing, Josefu Bartošákovým, Wolkerova 767, 790 01 Jeseník a druhou ideální polovinu panu Janu Janošťákovi, Velká Kraš 150 

Usnesení 14/7.1: Zastupitelstvo obce schvaluje podání projektové žádosti na zřízení sběrného dvora Velká Kraš.

Usnesení 14/7.2:  Zastupitelstvo obce schvaluje uzavřít kupní smlouvu mezi Obcí Velká Kraš, se sídlem Velká Kraš 132, PSČ 790 58, IČO 00635855 a Zemědělským družstvem Velká Kraš, v likvidaci, se sídlem Velká Kraš, IČO 13644122, zastoupení likvidátorem panem Ing. Václavem Šimákem. Předmětem koupě jsou  montované betonové konstrukce na pozemní komunikaci v k.ú. Hukovice u Velké Kraše, okres Jeseník za cenu 379 690,-Kč.

Usnesení 14/7.3:  Zastupitelstvo obce schvaluje uzavření dodatku č.1 k „Příkazní smlouvě“ s Mgr. Janem Nedomou , advokátem, zapsaným v seznamu pod č. 8423 se sídlem AK Nový Malín 426, PSČ  788 03. Účelem smlouvy je úprava vzájemného vztahu smluvních stran při odkoupení pohledávky od věřitele Státního fondu životního prostředí České republiky, Kaplanova 1931/1, 148 00 Praha 11 za obec Velká Kraš, IČO 00635855 vzniklou dle smlouvy o poskytnutí podpory č. 04129327 ze dne 14.03.1994, respektive z jejího porušení.

Usnesení 14/7.5:  Zastupitelstvo obce schvaluje poskytnout bezplatně permanentky žákům základních škol, kteří prospějí s vyznamenáním a mají trvalý pobyt v obci Velká Kraš. Permanentky také bezplatně dostane družstvo starších žáků SDH, kteří vyhráli okresní soutěž PLAMEN, která se konala 4. května ve Velké Kraši a postoupili do krajského kola.

Vlasta Kočí , starostka

ARSY line - tvorba webových stránek a eshopů