Obec Velká Kraš

Obec Velká Kraš

... obec založena od roku 1256

Výpis usnesení 15. zasedání ZO

Datum vyvěšení:9. 7. 2008/Datum stažení:N/A

Výpis usnesení 15. zasedání ZO

 

VÝPIS USNESENÍ 

z 15. zasedání Zastupitelstva obce Velká Kraš
konaného dne 23.6.2008

Usnesení 15/2: Program 15. zasedání zastupitelstva obce byl schválen.

Usnesení 15/3: Zastupitelstvo obce schvaluje ověřovatelé zápisu Mgr. Dagmar Bakešovou a Ing. Dagmar Fomiczewovou.

Usnesení 15/5:  Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtové změny č.2 na straně příjmů ve výši   858.340,- Kč a na straně výdajů ve výši 858.340,- Kč.

Usnesení 15/6.1:  Zastupitelstvo obce schvaluje realizaci tlakové kanalizace v obci Velká Kraš a souhlasí s připojením obce Kobylá nad Vidnavkou  k této kanalizaci.

Toto usnesení bude sděleno ZO ve Vidnavě.

Usnesení 15/6.2: 

Ø      Zastupitelstvo obce pověřuje Jiřího Čecháčka k oslovení min.2 zájemců na zpracování projektu - sběrný dvůr v areálu obecních garážích dle stanovených podmínek, na základě kterých byla zpracována nabídka Ing. Kalinou, který předložil nabídku na vypracování projektu za cenu 243.950,- Kč vč. DPH.

Ø      Zastupitelstvo obce ukládá stavební komisi výběr nejvýhodnější nabídky na zpracování projektu- sběrný dvůr v areálu obecních garážích a to v termínu do 31.7.2008.

Usnesení 15/7.1:  Zastupitelstvo obce stanovuje limitní částku na volání z mobilního telefonu pro starostku obce ve výši 1500,-Kč/měsíc a místostarostu obce ve výši 500,-Kč/měsíc.

Usnesení 15/7.2: Zastupitelstvo obce schvaluje pronájem pozemkové parcely č.  98/2 v k.ú. Fojtova Kraš o výměře 184,5 m2 za roční  nájemné ve výši 185,- Kč, panu  Josefu Tučkovi, Velká Kraš 349.

Usnesení 15/7.3: Zastupitelstvo obce schvaluje prodej pozemkových parcel č. st. 180  o výměře 66 m2 (zastavěná plocha a nádvoří), p.č.st. 200 o výměře 45 m2 (zastavěná plocha a nádvoří) a p.č. 281/3 o výměře 498 m2 (ostatní plocha) vše v k.ú. Velká Kraš za celkovou kupní cenu 3 200,-Kč, manželům Vladimíru a Ivaně Doruškovým, Velká Kraš 9.

Usnesení 15/7.4: Zastupitelstvo obce schvaluje smlouvu o dílo č. 2008/06 – 1 a smlouvu o dílo č. 2008/6-2; obnova obecního a krajského majetku postiženého živelní nebo jinou pohromou v souladu s předloženou nabídkou zhotovitele ze dne 2.6.2008 a výsledkem výběrového řízení ze dne 4.6.2008.

Usnesení 15/8.1: Zastupitelstvo obce schvaluje zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření SMOJ  za rok 2007  a Závěrečný účet bez výhrad.

Usnesení 15/8.2: Zastupitelstvo obce schvaluje zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření Svazku obcí Mikroregionu Žulovska za rok 2007  bez výhrad.

Usnesení 15/8.3: Zastupitelstvo obce bere na vědomí informaci o účelové dotaci na pořízení požární techniky na rok 2009. Konkrétní informace a podmínky jsou předány Miroslavu Šulákovi.

ARSY line - tvorba webových stránek a eshopů