Obec Velká Kraš

Obec Velká Kraš

... obec založena od roku 1256

Výpis usnesení 18. zasedání ZO

Datum vyvěšení:5. 11. 2008/Datum stažení:N/A

Výpis usnesení 18. zasedání ZO

VÝPIS USNESENÍ 

z 18. zasedání Zastupitelstva obce Velká Kraš
konaného dne 13. října 2008

Usnesení 18/2: Program 18. zasedání zastupitelstva obce byl schválen.

Usnesení 18/3: Zastupitelstvo obce schvaluje ověřovatelé zápisu Libuši Volfovou a Jana Novosáda.

Usnesení č. 18/5:   ZO schvaluje rozpočtové změny č.4 na straně příjmů 9.523.036,70 Kč, na straně výdajů 9.523.036,72 Kč.

Usnesení 18/6: Zastupitelstvo obce schvaluje složení

*hlaví inventarizační komise:předseda:Jiří Čecháček, člen:Mgr. Dagmar Bakešová, Josef Horák

*likvidační komise: předseda:Jiří Čecháček, člen:Petra Kolomarová, Vilém Nitsche

*dílčí inventarizační komise:

-koupaliště, knihovna:předseda:Mgr. Dagmar Bakešová, člen:Jan Novosád, Josef Zaťko (koupaliště), Marie  Danielová (knihovna)

- hasičská zbrojnice, kulturní dům,veřejná zeleň:předseda:  Josef Horák, člen:Miroslav Šulák, Jan Pištělák (hasičská zbrojnice),Věra Kopecká (kulturní dům),Vilém Nitsche (veřejná zeleň)

- obec, obecní úřad:předseda:Ing. Dagmar Fomiczewová, člen: Volfová Libuše, Lada Kuběnová.

Usnesení 18/7:  Zastupitelstvo obce schvaluje záměr vyplývající ze studie proveditelnosti „Řešení svozu a zpracování bioodpadů v okrese Jeseník“ a závěrečného zhodnocení dle důvodové zprávy.

Usnesení 18/8.1.:  Zastupitelstvo obce schvaluje jednostranné zvýšení nájemného  v souladu s §4 zákona č.107/2006 Sb., o jednostranném zvýšení nájemného z bytu a o změně zákona č.40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů a podle Sdělení Ministerstva pro místní rozvoj č.214/2008 Sb. ze dne 11.6.2008 publikovaného ve Sbírce zákonu částka č.68 ze dne 26.6.2008, u všech bytů ve vlastnictví obce Velká Kraš s platností od 1.1.2009.

Usnesení 18/8.2  Zastupitelstvo obce schvaluje vyúčtování odměny sp.zn. AK 246/04 – Postoupení pohledávky SFŽP ČR za obcí Velká Kraš v částce 8.971.225,- Kč za úplatu 2.642.209,60 Kč a to takto:  6 splátek po 20.182,50 Kč s tím, že první splátka bude uhrazena v měsíci říjnu 2008 a poslední v měsíci dubnu 2009. Celková částka včetně DPH činí 121.095,- Kč.

Usnesení 18/8.3:  Zastupitelstvo obce schvaluje uzavření smlouvy o dílo mezi Obcí Velká Kraš a ČUPR COMPANY s.r.o., týkající se provádění kominických prací na topných zařízeních.

Usnesení 18/8.4:  Zastupitelstvo obce schvaluje prodej pozemku p.č. 122/6 v k.ú. Malá Kraš o výměře 158 m2 za celkovou kupní cenu 1 300,-Kč panu Františku Šerému, Kostelní 3, 790 55 Vidnava.

Usnesení  18/8.5:  Zastupitelstvo obce schvaluje směnnou smlouvu č.1/2008 uzavřenou mezi : Obec Velká Kraš a Karel Kleineidam. Obec Velká Kraš touto smlouvou postupuje do vlastnictví pana Karla Kleineidama  ,směnou za nemovitost uvedenou v čl. II. této smlouvy pozemek parc.č. 26/2 o výměře 270 m2,  kat. území Malá Kraš.

Cena nemovitosti uvedená v tomto článku smlouvy byla stanovena dohodou ve výši Kč 5670,-Kč.

Karel Kleineidam, touto smlouvou postupuje do výlučného vlastnictví Obce Velká Kraš směnou za nemovitost uvedenou v čl. I. této smlouvy pozemek parc.č. 425/4
o výměře 112 m2,  kat. území Malá Kraš. Cena nemovitosti uvedená v tomto článku smlouvy byla stanovena dohodou ve výši Kč 2.352,-

Smluvní strany se dohodly, že rozdíl v hodnotě směňovaných pozemků ve výši Kč 3.318,-Kč ve prospěch Obce Velká Kraš uhradí Karel Kleinadam na účet obce dle čl. III. smlouvy.

Usnesení 18/8.6: Zastupitelstvo obce bere na vědomí souhlasné prohlášení UZSVM/OJE/4467/2008-OJEM Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, odbor Odloučené pracoviště v Jeseníku.

Usnesení 18/8.8: Zastupitelstvo obce neschvaluje poskytnout finanční příspěvek na provoz Hospice na Svatém Kopečku.

Usnesení 18/8.9: Zastupitelstvo obce ukládá stavební komisi posoudit stav přístupové komunikace na p.č. 478/2 v k.ú. Fojtova Kraš a podat zprávu zastupitelstvu na příštím jednání.

Usnesení 18/8.10: Zastupitelstvo obce ukládá starostce písemně sdělit žadateli o odkoupení bytu na adrese Velká Kraš č.p. 309 p. Ladislavu Novosadovi, že v současné době na tomto bytovém domě vázne zástava  ve prospěch Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových z důvodu realizace půdních vestaveb, proto zastupitelstvo neuvažuje o prodeji bytů v domě č.p. 309.

Usnesení 18/8.11: Zastupitelstvo obce ukládá starostce písemně sdělit panu Pavlu Šimkovi ve věci jeho stížnosti ze dne 10.9.2008, že : zastupitelstvo obce navrhuje s ohledem na technickou náročnost připojení nemovitosti č.p. 193 k vodovodnímu řadu řešit přípojku k  vodovodnímu řadu  společně s odkanalizováním obce.

Usnesení 18/8.12 : Zastupitelstvo obce schvaluje podání žádosti SMOJ na poskytnutí přechodné finanční výpomoci v celkové výši 800.000,- Kč s dobou splatnosti 1 rok a úrokovou sazbou 5%. Finanční výpomoc je požadována z důvodu dofinancování povodňových škod.

Usnesení 18/8.13 : Zastupitelstvo obce schvaluje zveřejnit záměr prodat pozemky v k.ú. Fojtova Kraš v obci Velká Kraš:pozemková p.č. 75/1 - 923m2, stavební p.č.13 – 125m2, pozemková p.č. 76 - 536m2, stavební p.č. 14 – 243m2, pozemková p.č. 77 - 209m2, stavební p.č.15 – 152m2, pozemková p.č. 80 - 140m2, stavební p.č. 18 - 101m2, pozemková p.č. 432/7 - 113m2, pozemková p.č. 81 - 140m2, stavební p.č. 19 – 72m2, pozemková p.č. 432/8 - 346m2.

Usnesení 18/8.14 : Zastupitelstvo obce bere na vědomí informaci o nabídce realitního makléře systému Avareal Kamila Bilika k odkupu obytných domů čp. 353,354, 358 a 359  ve vlastnictví obce Velká Kraš v celkové výši 380 000,-Kč.

Usnesení 18/9 : Zastupitelstvo obce schvaluje zveřejnit záměr obce prodat bytový dům č.p. 353, bytový dům č.p. 354,  objekt občanské vybavenosti č.p.359 a bytový dům č.p. 358 v obci Velká Kraš.


Ve Velké Kraši 17.října 2008

Vlasta Kočí, starostka

ARSY line - tvorba webových stránek a eshopů