Obec Velká Kraš

Obec Velká Kraš

... obec založena od roku 1256

Výpis usnesení 21. zasedání ZO

Datum vyvěšení:24. 3. 2009/Datum stažení:N/A

Výpis usnesení 21. zsedání ZO

VÝPIS USNESENÍ

z 21. zasedání Zastupitelstva obce Velká Kraš 
konaného dne 9. března 2009   


Usnesení 21/2: Program 21. zasedání zastupitelstva obce byl schválen.

Usnesení 21/3: Zastupitelstvo obce schvaluje ověřovatelé zápisu Josefa Horáka a Jana Novosáda.

Usnesení 21/4:   Zastupitelstvo obce ukládá starostce, aby písemně sdělila Ing. Zdeňku Svobodovi, které pozemky Obec navrhuje jako směnu pozemků dle jeho žádosti.

Usnesení 21/5:   Zastupitelstvo obce schvaluje „Podmínky rozhodnutí o poskytnutí dotace“ – Czech POINT verze upgrade.

Usnesení21/6: Zastupitelstvo obce schvaluje stanovení limitu pro schvalování rozpočtových změn vzhledem k časové souvislosti finančním výborem do max. výše 200 000,-Kč. Následně budou změny projednány při nejbližším zasedání zastupitelstva.

Usnesení 21/7: Zastupitelstvo obce pověřuje kontrolní výbor k provedení kontroly poskytnutých neinvestičních příspěvků v roce 2008. O výsledku kontroly bude předseda kontrolního výboru Miroslav Šulák informovat zastupitelstvo na příštím jednání.

Usnesení 21/8.1:  Zastupitelstvo obce schvaluje poskytnout členský příspěvek do Mikroregionu Žulovsko ve výši 4.035,- Kč, příspěvek na manažera Mikroregionu 10.600,- Kč, příspěvek pro předsedu Mikroregionu 1.000,- Kč, příspěvek pro Sdružení Lacerta 1.000,- Kč.

Usnesení 21/8.2: Zastupitelstvo obce bere na vědomí rozpočet Svazku obcí Mikroregionu Žulovka pro rok 2009 na straně příjmů 251.215,- Kč a na straně výdajů 251.215,-  Kč.

Usnesení 21/9.1: Zastupitelstvo obce schvaluje variantu č.2 řešení BRKO v obcích SMOJ.

Usnesení 21/9.2: Zastupitelstvo obce ukládá starostce oslovení 3 zájemců o provedení projektových, průzkumných, geodetických a inženýrských prací a činností pro akci  ,,Stavební úpravy Mateřské školy“.

Usnesení č. 21/9.3: Zastupitelstvo obce schvaluje Smlouvu o dílo č. 1299509 o dodávce projektových prací a inženýrské činnosti společností uzavřenou mezi : AQUA PROCON s.r.o. projektová a inženýrská společnost, Palackého tř. 12,. 612 00 Brno a Obec Velká Kraš. Předmětem díla je zpracování technicko-ekonomické studie variant odkanalizování odpadních vod z obce Velká Kraš. Termín dodání studie do 15.05.2009, cena za zpracování studie 57 120,-Kč.

Usnesení č. 21/9.4: Zastupitelstvo obce schvaluje podání projektové žádosti  do Euroregionu Praděd - Slavnostní zahájení výstavby Geologie a fotografie kraje Rychlebských hor, historie lékárenství, život a dílo sochaře Josefa Obetha a vytvoření zázemí pro pořádání pravidelných přednášek na propagaci regionu.

Usnesení č. 21/9.5: Zastupitelstvo obce schvaluje Dohodu o uzavření kolektivního členství města a obce se SH ČMS, Okresním sdružením hasičů v Jeseníku.  Obec Velká Kraš jako kolektivní člen uhradí členský příspěvek ve výši 2,- na občana.

Vlasta Kočí, starostka

ARSY line - tvorba webových stránek a eshopů