Obec Velká Kraš

Obec Velká Kraš

... obec založena od roku 1256

Výpis usnesení 24. zasedání ZO

Datum vyvěšení:14. 8. 2009/Datum stažení:N/A

Výpis usnesení 24. zasedání ZO

VÝPIS USNESENÍ

z 24. zasedání Zastupitelstva obce Velká Kraš 
konaného dne 01.07. 2009   

 

Usnesení 24/2: Program 24. zasedání zastupitelstva obce byl schválen.

Usnesení 24/3: Zastupitelstvo obce schvaluje ověřovatelé zápisu Ing.Dagmar Fomiczewovou a Miroslava Šuláka.

Usnesení 24/5: Zastupitelstvo obce schvaluje zveřejnění záměru na prodej parcely č.1608 včetně staveb o výměře1321 m2 v k.ú Velká Kraš, budovu bez čp. na  parcele 154 o výměře 73 m2 v k.ú Velká Kraš, část pozemku na parcele č.878 o výměře 500 m2 v k.ú Velká Kraš.

Usnesení 24/5.1: Zastupitelstvo obce  revokuje usnesení č. 5/9 ze dne 12.03.2007.

Usnesení 24/6 : Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtové změny č.3 na straně příjmů 

200 000,-Kč a na straně výdajů 200 000,-Kč.

Usnesení 24/7  Zastupitelstvo obce schvaluje Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření Svazku obcí Mikroregionu Žulovska za rok 2008 s výhradou a Závěrečný účet Svazku obcí Mikroregionu Žulovska za rok 2008.

Usnesení 24/8 Zastupitelstvo obce schvaluje Závěrečný účet a Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření Svazku měst a obcí Jesenicka za rok 2008 bez výhrad.

Usnesení 24/9 Zastupitelstvo obce schvaluje Povodí Odry dělení pozemku p.č.1596/1 v k.ú.Velká Kraš, p.č.677/1, 671, 372/2, 672/1, 601/1, st.54, 678, 677/2, st.27 v k.ú. Hukovice.

Usnesení 24/10  Zastupitelstvo obce schvaluje  vyhlášení veřejné soutěže na zpracování dokumentace pro územní řízení na kanalizaci v obci Velká Kraš

1. Varianta řešení  - gravitační kanalizace obsahující změny trasy kanalizačního sběrače, umístění kanalizace převážně mimo komunikaci a snížení počtu čerpacích stanic na navrhované 3, tak jak je uvedeno ve zpracované studii včetně 

2. Zajištění územního rozhodnutí do 12/09.

3. Vypracování žádosti včetně termínů

 

Usnesení č. 24/11: Zastupitelstvo obce schvaluje zpracování a podání Žádosti o poskytnutí podpory  z Operačního programu Životního prostředí, výzva č.11 , prioritní osa 4. – Zkvalitnění nakládání s odpady a odstraňování starých ekologických zátěží (FS), primární oblast podpory – 4.1. – Zkvalitnění nakládání s odpady. 

Usnesení č. 24/12 Zastupitelstvo obce schvaluje  realizaci projektu v rámci Operačního programu Životního prostředí z prostředků Státního fondu životního prostředí ČR, prioritní osa 6. – Zlepšování stavu přírody a krajiny (ERDF), realizace v letech 2007-2011, na akci „Obnova zeleně ve Velké Kraši 2009“ a  provedení výběru dodavatele podle čl. 7 Směrnice MŽP č.5/2008 a pokynů Státního Fondu životního prostředí ČR.

Usnesení 24/13 Zastupitelstvo obce schválilo:

1. na základě zmocnění dle § 6 odst. 5 písm. a) stavebního zákona pořízení nového územního plánu obce Velká Kraš

2.osobu starostky  Vlasty Kočí  pro spolupráci s pořizovatelem územního plánu.

3. na základě zmocnění dle § 6 odst. 6 písm. b) stavebního zákona žádost obce o pořizování územního plánu obecním úřadem s rozšířenou působností – Městským úřadem Jeseník.

4. vyhlášení výběrového řízení na zpracování projektu „Územní plán obce Velká Kraš“..

Usnesení 24/14 Zastupitelstvo obce neschvaluje realizaci a využití institutu VEŘEJNÁ SLUŽBA.

Usnesení 24/15 Zastupitelstvo obce ukládá Finančnímu výboru připravit na další zasedání Kupní smlouvu mezi Oldřichem Novákem a Obcí Velká Kraš na nemovitost p.č.52 a p.č.108/21 o celkové výměře 21 000 m2 v k.ú. Fojtova Kraš.

Usnesení 24/16.1 Zastupitelstvo obce schvaluje jednostranné zvýšení nájemného v souladu se zákonem  č. 107/2006 Sb., o jednostranném zvyšování nájemného z bytu a o změně zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, ve znění zákona č. 150/2009 Sb., také z údajů Sdělení Ministerstva pro místní rozvoj č. 180/2009 Sb.

Usnesení 24/16.2 Zastupitelstvo obce schvaluje uzavření  „Dohody o poskytnutí mimořádného členského příspěvku – EUROREGION Praděd uzavřené dle ustanovení § 269 odst. 2 zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, v platném znění“. Výše příspěvku bude minimálně 3% ze skutečně získané dotace.

 

Vlasta Kočí starostka

 

ARSY line - tvorba webových stránek a eshopů