Obec Velká Kraš

Obec Velká Kraš

... obec založena od roku 1256

Výpis usnesení 25. zasedání ZO

Datum vyvěšení:14. 8. 2009/Datum stažení:N/A

Výpis usnesení 25. zasedání ZO

 

VÝPIS USNESENÍ

z 25. zasedání Zastupitelstva obce Velká Kraš 
konaného dne 27.07. 2009   

Usnesení 25/2: Program 25. zasedání zastupitelstva obce byl schválen.

Usnesení 25/3: Zastupitelstvo obce schvaluje ověřovatelé zápisu Libuši Volfovou a Jana Novosáda.

Usnesení 25/5 : Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtové změny č.4 na straně příjmů 429744,-Kč a na straně výdajů 429744,-Kč.

Usnesení 25/6 : Zastupitelstvo obce Velká Kraš schvaluje Dohodu o spolupráci na projektu realizovaném z prostředků Operačního programu přeshraniční spolupráce Česká republika - Polská republika 2007-2013 a vlastní podíl 10%  z celkových uznatelných nákladů projektu.

Usnesení 25/7  Zastupitelstvo obce schvaluje Smlouvu mezi obcí Velká Kraš jako objednavatelem a FINEKOM Consulting, s.r.o. Zdiby jako zhotovitelem. Předmětem plnění této smlouvy je taková činnost, jejímž cílem je zajistit pro objednatele dotaci z ústředních zdrojů na projekt: oprava obecního majetku poškozeného živelní pohromou. Tato činnost v sobě mj. obsahuje organizaci práce, řízení a zajištění takových přípravných činností nezbytných k řádnému splnění požadovaného předmětu smlouvy.

Usnesení 25/8.1 Zastupitelstvo obce schvaluje Darovací smlouvu mezi obcí Velká Kraš jako dárce a Svazem tělesně postižených jako obdarovaný, na finanční dar ve výši 1000,-Kč a věcné dary v ceně 1000,-Kč.

Usnesení 25/8.2 Zastupitelstvo obce schvaluje zpracování projektové žádosti k operačnímu programu Životního prostředí – systémy odděleného sběru, skladování a manipulace s odpady Bc. Miroslavem Luckým /poradenství v oblasti evidence a systémů nakládání s odpady a obaly/ se sídlem Finská 2, 787 01 Šumperk.

 

Vlasta Kočí starostka

ARSY line - tvorba webových stránek a eshopů