Obec Velká Kraš

Obec Velká Kraš

... obec založena od roku 1256

Výpis usnesení 27. zasedání ZO

Datum vyvěšení:28. 10. 2009/Datum stažení:N/A

Výpis usnesení 27. zasedání ZO

 

VÝPIS USNESENÍ

z 27. zasedání Zastupitelstva obce Velká Kraš 
konaného dne 21.09. 2009   

Usnesení 27/2: Program 27. zasedání zastupitelstva obce byl schválen.

Usnesení 27/3: Zastupitelstvo obce schvaluje ověřovatelé zápisu Mgr.Dagmar Bakešovou a Jana Novosáda.

Usnesení 27/5 : Zastupitelstvo obce schvaluje Zřizovací listinu Mateřské školy Velká Kraš, příspěvkové organizace .

Usnesení 27/6 : Zastupitelstvo obce Velká Kraš schvaluje Dodatek č. 1  ke Smlouvě o závazku veřejné služby (č. 4012001-09 uzavřené dne 4.2.2009)  podle § 19c zákona č.111/1994 Sb., o silniční dopravě (v platném znění) na rozsah ostatní dopravní obslužnosti ve veřejné linkové dopravě na rok 2009 až 2015 dle důvodové zprávy“.

Usnesení 27/7 : Zastupitelstvo obce Velká Kraš schvaluje Dohodu o spolupráci na projektu realizovaného z prostředků Operačního programu přeshraniční spolupráce Česká republika -Polská republika 2007-2013 v souvislosti s projektem "Rozvoj záchranných systémů" a spolufinancování 10% způsobilých výdajů obce Velká Kraš u projektu „Rozvoj záchranných systémů“ ve výši 8 718,95 EUR předkládaného v rámci Operačního programu přeshraniční spolupráce Česká republika – Polská republika 2007 – 2013

Usnesení 27/8.1 Zastupitelstvo obce schvaluje zveřejnění záměru obce pronajmout p.č.297 o celkové výměře 186 m2 v k.ú. Malá Kraš - zahrada, st.parc.č.19 o celkové výměře 247 m2 v k.ú. Malá Kraš - zastavěná plocha a nádvoří, parc.č.301 o celkové výměře 558 m2 v k.ú. Malá Kraš - zahrada, st.parc.č.17 o celkové výměře 173 m2 v k.ú. Malá Kraš – zastavěná plocha a nádvoří.

Usnesení 27/8.2 Zastupitelstvo obce bere na vědomí povinnost obce uhradit kupní cenu  ve výši 12 760,- Kč nejpozději 7 dní před podpisem kupní smlouvy na pozemek  p.č.103/3 (zahrada) v k.ú. Fojtova Kraš.

Usnesení 27/8.3 Zastupitelstvo obce schvaluje Mandátní smlouvu s Bc. Miroslavem Luckým na přípravu a realizaci veškerých úkonů k získání dotace z Operačního programu SFŽP, výzva č.11, prioritní osa – Zkvalitnění nakládání s odpady a odstraňování starých ekologických zátěží, primární osa podpory 4.1. – Zkvalitnění nakládání s odpady.


Vlasta Kočí, starostka

ARSY line - tvorba webových stránek a eshopů