Obec Velká Kraš

Obec Velká Kraš

... obec založena od roku 1256

Výpis usnesení 30. zasedání ZO

Datum vyvěšení:18. 1. 2010/Datum stažení:N/A

Výpis usnesení 30. zasedání ZO

VÝPIS USNESENÍ

z 30. zasedání Zastupitelstva obce Velká Kraš 
konaného dne 17.12. 2009   

Usnesení 30/2: Program 30. zasedání zastupitelstva obce byl schválen.

Usnesení 30/3: Zastupitelstvo obce schvaluje ověřovatelé zápisu Mgr.Dagmar Bakešovou a Ing.Dagmar Fomiczewovou.

Usnesení č. 30/5:  Zastupitelstvo obce  schvaluje pravidla rozpočtového provizoria na období od 1.ledna 2010 do schválení rozpočtu obce.

Usnesení č. 30/6:  Zastupitelstvo obce  schvaluje rozpočtové změny č.9 na straně příjmů -881500,-  Kč, na straně výdajů -881500,- Kč.

Usnesení 30/7.1: Zastupitelstvo obce schvaluje přijetí úvěru ze STÁTNÍ FOND ROZVOJE BYDLENÍ v celkové výši 700.000,- Kč  a  schvaluje  zajištění úvěru směnkou na částku 700.000,- Kč.

Usnesení 30/7.2 : Zastupitelstvo obce  schvaluje předložený podnět k zpracování nového územního plánu Č.j.: 1402/2009.

Usnesení 30/7.3: Zastupitelstvo obce schvaluje  Smlouvu mezi Obcí Bílá Voda a Obcí Velká Kraš o bezúplatném převodu majetku v celkové hodnotě 63 243,-Kč.

Usnesení 30/7.4: Zastupitelstvo obce schvaluje Dodatek č.5 ke Smlouvě o službách ze dne 2.1.2002.

Usnesení 30/7.5: Zastupitelstvo obce bere na vědomí akceptování  žádosti o podporu ze SFŽP ČR v rámci Operačního programu Životní prostředí, prioritní osa 4 – Zkvalitnění nakládání s odpady a odstraňování starých ekologických zátěží (Sběrný dvůr).

Usnesení 30/7.6: Zastupitelstvo obce schvaluje Smlouvu o zřízení věcného břemene k právu umístění přístupového chodníku k vodoměrné stanici na části p.č.438/1 v k.ú.Malá Kraš. 

Usnesení 30/7.7: Zastupitelstvo obce schvaluje Souhlasné prohlášení č. UZSVM/OJE/5783/2009-OJEM - pozemková parcela č. 527, ostatní plocha, jiná plocha, účetní hodnota 5.125,00 Kč a pozemková parcela č. 528, ostatní plocha, jiná plocha, účetní hodnota 3.170,00 Kč.

Usnesení 30/7.8: Zastupitelstvo obce bere na vědomí Oznámení o zamýšleném převodu v souladu s ust. § 15 zákona č. 95/1995 Sb., o podmínkách převodu zemědělských a lesních pozemků z vlastnictví státu na jiné osoby …, ve znění pozdějších předpisů. Jedná se o pozemek p.č. 227 v k.ú. Hukovice u velké Kraše.

Usnesení 30/7.9: Zastupitelstvo obce bere na vědomí  financování dopravní obslužnosti veřejnou autobusovou dopravou v roce 2010. 

Usnesení 30/7.10: Zastupitelstvo obce schvaluje  koupi p.č.4 v k.ú.Hukovice a p.č.13/2 v k.ú.Hukovice od Pozemkového fondu České republiky.

Usnesení č. 30/7.11:  Zastupitelstvo obce schvaluje Obecně závaznou vyhlášku Obce Velká Kraš č.2/2009 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů. 

Usnesení č. 30/7.12:  Zastupitelstvo schvaluje uzavření „Smlouvy o dílo“ v souladu s ustanovením § 536+ § 565 zákona č.513/1991 Sb., obchodního zákoníku v platném znění s firmou Gardner zahrady, s.r.o., Stará Červená Voda, Nová Červená Voda 85, PSČ 790 53, IČO: 28572238, DIČ: CZ28572238, zastoupenou Ing. Jiřím Palmou, jednatelem společnosti. Předmětem plnění smlouvy je vypracování projektu „Velká Kraš – rekonstrukce větrolamu“ a podání žádosti o dotaci v rámci operačního programu OPŽP, prioritní osa 6.3. – obnova krajinných struktur.

Zastupitelstvo obce schvaluje zpracování a podání žádosti ve spolupráci s firmou Gardner zahrady, s.r.o., Stará Červená Voda, Nová Červená Voda 85, PSČ 790 53, IČO: 28572238, DIČ: CZ28572238, zastoupenou Ing. Jiřím Palmou, jednatelem společnosti o poskytnutí podpory v rámci Operačního programu Životního prostředí, prioritní osa 6.3. – obnova krajinných struktur. 

Cílem projektu je obnova krajinných struktur ( Velká Kraš – rekonstrukce větrolamu).

Usnesení č. 30/7.13:  Zastupitelstvo obce schvaluje odpis nedobytné pohledávky za prodej bytu čp.356 v celkové výši 105 000,-Kč.  

 

Vlasta Kočí starostka

ARSY line - tvorba webových stránek a eshopů