Obec Velká Kraš

Obec Velká Kraš

... obec založena od roku 1256

Výpis usnesení 31. zasedání ZO

Datum vyvěšení:30. 3. 2010/Datum stažení:N/A

Výpis usnesení 31. zasedání ZO

 

VÝPIS USNESENÍ

z 31. zasedání Zastupitelstva obce Velká Kraš
konaného dne 08.02.2010   


Usnesení 31/2: Program 31. zasedání zastupitelstva obce byl schválen.

Usnesení 31/3: Zastupitelstvo obce schvaluje ověřovatelé zápisu Jana Novosáda a Josefa Horáka.

Usnesení 31/5.1. : Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočet obce Velká Kraš na rok 2010 jako přebytkový na straně příjmů ve výši 10 900 820,- Kč, na straně výdajů ve výši 10 602 104,09 Kč, financování ve výši -298715,91 Kč.

Usnesení 31/5.2. : Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtový výhled obce Velká Kraš na období 2010-2014.

Usnesení č. 31/6:  Zastupitelstvo obce  schvaluje předložené projektové žádosti pro rok 2010. 

- Bezdrátový veřejný rozhlas           

- Rekonstrukce MŠ I. etapa                        

- Rekonstrukce kulturního domu     

- Územní plán                                    

- Kanalizace – projektová dokumentace

- Odstraňování povodňových škod 

- SDH – vybavení 

- Kulturní památky                           

- Rekonstrukce veřejného osvětlení .

 

Usnesení č. 31/7: Zastupitelstvo obce schvaluje odpis majetku v celkové výši 53970,80Kč.

Usnesení 31/8.1: Zastupitelstvo obce doporučuje ředitelce Mateřské školy Velká Kraš paní Mgr.Zdeňce Rybové čerpání rezervního fondu v částce 2453,20 Kč. 

Usnesení 31/8.2: Zastupitelstvo obce schvaluje vedení účetnictví v zjednodušeném rozsahu v Mateřské škole Velká Kraš, příspěvkové organizaci Obce Velká Kraš od 1.1.2010.

Usnesení 31/9: Zastupitelstvo obce  schvaluje Smlouvu o zřízení věcného břemene , kterému odpovídá právo vstupu, chůze a jízdy přes část pozemku , označeného jako stavební parcela č.88-zastavěná plocha a nádvoří v k.ú.Velká Kraš v rozsahu stanoveném geometrickým plánem č.137-10/2010 pro vlastníka uvedené nemovitosti, který byl potvrzen katastrálním úřadem pro Olomoucký kraj, katastrální pracoviště v Jeseníku dne 21.01.2010 ve prospěch st.p.č.154 a budovy – objektu občanské vybavenosti, budova bez čísla popisného nebo evidenčního, postavená na st.p.č.154 v obci Velká Kraš, k.ú.Velká Kraš. 

Cena věcného břemene byla stanovena na částku 3725,-Kč (slovy:Třitisícesedmsetdvacetpět korun českých) na základě znaleckého posudku č.798-25/10 ze dne 1.2.2010, zpracovaného odhadcem majetku panem Romanem Pešou.

Usnesení 31/10.1 : Zastupitelstvo obce  schvaluje předložený podnět k zpracování nového územního plánu Č.j.: 246/2010.

Usnesení 31/10.2: Zastupitelstvo obce schvaluje příspěvek na činnost ve výši 15.000,- Kč pro rok 2010 oddílu TJ Jiskra Velká Kraš.

Usnesení 31/10.3: Zastupitelstvo obce schvaluje neinvestiční finanční příspěvek pro rok 2010 na služby Domova pokojného stáří sv. Františka v Javorníku v celkové výši 2500,-Kč.

Usnesení 31/10.4: Zastupitelstvo obce schvaluje neinvestiční finanční příspěvek pro rok 2010 na služby Domova pokojného stáří sv. Hedviky ve Vidnavě v celkové výši 10 000,-Kč.

Usnesení 31/10.5: Zastupitelstvo obce schvaluje přidělení  bytu (garsonky)č.2 v domě č.p.185 ve Velké Kraši  paní Jarmile Vetrákové.

Usnesení 31/10.6: Zastupitelstvo obce schvaluje přidělení  bytu č.2 v domě č.p.349 ve Velké Kraši  manželům  Petrovi a Haně Polčákovým z Vidnavy .

Usnesení 31/10.7: Zastupitelstvo obce schvaluje neinvestiční finanční příspěvek v celkové výši 10.000,- Kč na cestovné mladým hasičům.

Usnesení 31/10.8: Zastupitelstvo obce schvaluje Ceník pronájmu nebytových prostor -v budově Velká Kraš čp.126:

Sál + hospoda : 2000,- Kč+ poplatek ze vstupného dle OZV č.4/2007 ( za jednu pořádanou akci) .

Hospoda : 500,-Kč ( za jednu pořádanou akci).

 

Usnesení 31/10.9: Zastupitelstvo obce revokuje usnesení č.30/7.1. Zastupitelstvo obce schvaluje přijetí úvěru ze SFRB v celkové výši 700.000,- Kč  a  ručení úvěru ze SFRB zajištěný směnkou .

Usnesení 31/10.10: Zastupitelstvo obce revokuje  usnesení č.29/7.5 . Zastupitelstvo obce schvaluje žádost o poskytnutí úvěru na opravy a modernizaci bytů poškozených povodněmi v roce 2009 ve výši 700 000,- Kč a nová pravidla pro použití prostředků z úvěru na opravy a modernizaci bytů, postižených povodněmi v roce 2009.

Usnesení 31/10.11 : Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočet Svazku obcí Mikroregionu Žulovska pro rok 2010 na straně příjmů ve výši 218 190,- Kč, na straně výdajů ve výši 218 190,- Kč a o členský  příspěvek  pro rok 2010 ve výši  30,- Kč na jednoho občana obce.

Usnesení č. 31/10.12:  Zastupitelstvo obce schvaluje vybudovat úsek stezek v obecních lesích Velké Kraše, který bude součástí trasy Rokliny – koupaliště Velká Kraš – Vidnava – Velká Kraš – Černá Voda  panu Pavlovi  Horníkovi, Rychlebské stezky, o.s., Černá Voda.

Usnesení č. 31/10.13:  Zastupitelstvo obce o  poskytnutí daru Občanskému sdružení rodičů a přátel školy při Základní škole Zlaté Hory v celkové výši 3.000,- Kč a dále pak o přijetí daru mateřskou školou Velká Kraš, příspěvkovou organizací v celkové výši 8.000,- Kč.

Usnesení č. 31/10.14: Zastupitelstvo obce schvaluje Dohodu o finančním podílu obce na krytí ztráty dopravce ve veřejné linkové dopravě na rozsah ostatní dopravní obslužnosti v roce 2010 a finanční podíl obce ve výši 36 393,-Kč.

Usnesení č. 31/10.15: Zastupitelstvo obce schvaluje starostu SDH Velká Kraš pana Jana Pištěláka a velitele SDH Velká Kraš pana Stanislava Gabriše.

Usnesení 31/10.16: Zastupitelstvo obce schvaluje Souhlasné prohlášení o přechodu vlastnického práva z majetku České republiky do vlastnictví obce Velká Kraš. Obec Velká Kraš nabude vlastnické právo k níže uvedeným nemovitostem:p.č.323/2 orná půda v k.ú.Fojtova Kraš, p.č.337/2 orná půda v k.ú.Fojtova Kraš.

Vlasta Kočí starostka

ARSY line - tvorba webových stránek a eshopů