Obec Velká Kraš

Obec Velká Kraš

... obec založena od roku 1256

Závěrečný účet 2006

Datum vyvěšení:N/A/Datum stažení:N/A

  Obec Velká Kraš, IČO: 006 35 855  

   Závěrečný účet obce za rok 2006   

 Zpracovaný na základě zákona č.250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů v platném znění 

 

  Údaje o obci:  

 Adresa: Obec Velká Kraš, Velká Kraš čp. 132, 790 58  Velká Kraš 

   

 Telefonní spojení: Starosta obce:         584 436 141 mobil : 725 132 700 

                                        Ekonom :                 584 436 141 mobil:  777 625 403 

                                         Evidence obyvatel: 584 436 141 mobil:  777 216 787 

                                         Fax:                          584 436 029 

 Podatelna: e-mailová pošta:   podatelna@velkakras.cz 

 Bankovní spojení: 

 - základní  běžný účet zřízen u GECB a.s., pobočka Šumperk, č.ú.: 166270131/0600 

   

 Obec má čtyři katastrální území: k.ú. Velká Kraš, k.ú. Hukovice  u Velké Kaše, 

 k.ú. Malá Kraš a k.ú. Fojtova Kraš 

 Základní územní jednotka: Velká Kraš ZUJ 583369 

 Počet obyvatel k 01.01.2006            872 

 Počet obyvatel k 31.12.2006            861 

   

  Rozloha katastru obce:       56,04  km 2  

 k.ú. Velká Kraš              23,15 km2 

 k.ú. Hukovice                        8,65 km2 

 k.ú. Malá Kraš                13,19 km2 

 k.ú. Fojtova Kraš            11,05 km2 

   

 internetové stránky obce na adrese: http:www.velkakras .cz 

 (http:městaobce.cz). 

   

  Zastupitelstvo obce v roce 2006 do voleb 20.10.2006  

 Starosta obce: Jan Novosád 

 Místostarosta obce: Jiří Čecháček 

   

 Zastupitelstvo obce:  9 členné 

  Jmenný seznam:  

 Jan Novosád, starosta obce 

 Jiří Čecháček, místostarosta obce 

 Ing. Pavel Mrázek, předseda finančního výboru 

 Libuše  Volfová, předseda kontrolního výboru 

 Zdeňka  Šatná 

 Lada Kuběnová 

 František Ovesný 

 Oldřich Novák 

 Miroslav Šulák 

   

 Počet jednání v roce 2006 ke dni 20.10.2006:  Veřejné jednání ZO  6x 

     

     

  V roce 2006 ke dni 20.10.2006 pracovaly:  

 

Výbor: finanční a kontrolní

Složení výborů

   

  Kontrolní výbor    

Předseda: Libuše Volfová

Členové: Lada Kuběnová, Zdena Ovesná        

   

  Finanční výbor  

Předseda:Ing. Pavel Mrázek

Členové: Petra Kolomarová, Libuše Zichová

 

  Komise  pro spolupráci se spolky,tělovýchovnými jednotami a sdruženími  

Předseda: Zdeňka Šatná

Členové: Marie Mandíková, Jarmila Šuláková, Jana Kovářová, Marie Danielová,

    František Ovesný

 

  Komise bytová-stavební  

Předseda: Miroslav Šulák

Členové: Jiří Čecháček

 

  Zastupitelstvo obce zvoleno 21.10.2006  

   

 Zastupitelstvo obce: 9 členné 

  Jmenný seznam:  

 Vlasta Kočí 

 Jiří Čecháček 

 Ing.Dagmar Fomiczewová 

 Lada Kuběnová 

 Ing.Pavel Mrázek 

 Mgr.Dagmar Bakešová 

 Josef Horák 

 Miroslav Šulák 

 Jan Novosád 

   

  Dne 1.11.2006 ustavující zasedání ZO Velká Kraš zvolilo    : 

 Vlastu Kočí – starostkou obce 

 Jiřího Čecháčka – místostarostou obce 

   

 Počet jednání v roce 2006 od 1.11.2006: Veřejné jednání 3x 

   

  V roce 2006 od 14.11.pracovaly    : 

 Výbor:finanční a kontrolní 

   

  Kontrolní výbor  

 Předseda: Lada Kuběnová 

 Členové: Miroslav Šulák , Zdena Ovesná 

   

  Finanční výbor  

 Předseda:Ing. Dagmar Fomiczewová 

 Členové: Libuše Volfová , Petra Kolomarová 

   

  Komise pro spolupráci se spolky, tělovýchovnými jednotami a sdruženími od 14.11.2006  

 Předseda : Mgr.Dagmar Bakešová 

 Členové : Bc.Zdeňka Šatná , Jarmila Šuláková , Jana Kovářová , Marie Danielová 

   

  Komise stavební – bytová  

 Předseda: Jan Novosád 

 Členové: Josef Horák , Vilém Nitsche 

   

  Obecně závazné vyhlášky obce – platné v roce 2006  

 • 1/93        o požárním řádu Obce Velká Kraš
 • 4/00        o vyhlášení závazných částí územního plánu
 • 1/01        o nakládání s komunálním a stavebním odpadem
 • 3/01        o vytvoření účelových prostředků FRB
 • 1/03        nařízení obce Velká Kraš, kterým se zakazuje některé druhy paliv pro malé    

            spalovací zdroje znečištění

 • 1/04        o změně OZV č.2/02 o poplatku za provoz systému                 shromažďování,sběru,přepravy,třídění,využívání a odstraňování komunálního odpadu
 • 2/04 o místních poplatcích
 • 2/2006 o místním poplatku za provoz systému shromaždˇování, sběru, přepravy,  

            třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů (scválena ZO Velká Kraš

            dne 11.12.2006).  

  Obec Velká Kraš je členem:  

 • Mikroregionu Žulovsko
 • Svazu měst a obcí Jesenicka
 • Svazu měst a obcí ČR
 • Euroregionu Praděd

 

  Příspěvková organizace obce:  

ZO schválilo Zřizovací listinu pro příspěvkovou organizaci s účinnosti od 1.1.2003

 • Mateřská škola Velká Kraš, příspěvková organizace

790 58  Velká Kraš čp.124, IČO: 70985502, Telefon: 584 436 024

   

  Organizační složky obce:  

 • Místní knihovna Velká Kraš

 

  Pracovníci obce v roce 2006  

2 pracovní smlouva - THP

2 pracovní smlouva –  dělník

1 pracovní smlouva – plavčík

1 pracovní smlouva – správce koupaliště

8 pracovní smlouva -  VPP

1 dohoda – úklidové práce koupaliště (o provedení práce)

1 dohoda – správce koupaliště (o provedení práce)

16 dohoda – organizace oslav 750 let obce

1 dohoda – zpracování účetní závěrky

2 dohoda – muzejní expozice

2 dohoda – volby

1 dohoda – knihovnice

1 dohoda – kronikářka

1 dohoda – SPOZ

 

  Pojištění majetku obce:  

ČS-Česká pojišťovna a.s., pobočka Šumperk

Hasičská vzájemná pojišťovna – jednota SDH

 

  Zpracování agendy úřadu    : 

Veškerá agenda úřadu je počítačově zpracována programem KEO,

dodavatel ALIS Česká Lípa.

   

  Pronájem obecního majetku    : 

Bufet na koupališti - letní sezóna /-smlouva

   

  Pronájem nebytových prostor:  

Velká Kraš čp.126 /Kulturní dům/- smlouva

Velká Kraš čp.132/Holičství/ - smlouva

Velká Kraš čp.132/Pošta/ - smlouva

Velká Kraš čp.132/Telecom/ - smlouva

 

  Pronájem pozemků:  

Kultury: orná,ost.plochy,zahrada – smlouvy občané

 

  Pronájem bytů:  

Velká Kraš čp. 7     – 6 bytů

Velká Kraš čp. 126 – 1 byt

Velká Kraš čp. 132 – 1 byt

Velká Kraš čp. 185 – 6 bytů

Velká Kraš čp. 348 – 4 byty

Velká Kraš čp. 349 – 4 byty

Velká Kraš čp. 309 – 7 bytů

Velká Kraš čp. 353 – 3 byty

Velká Kraš čp. 354 – 3 byty

Velká Kraš čp. 358 – 3 byty

 

     

  Plnění rozpočtu obce za rok 2006  

     

Třída
Položka
Rozpočet
schválený

Rozpočet po změnách

Skutečnost
Třída 1
Daňové příjmy

6.232.400,00

6.084.700,00

 6.100.822,50

Třída 2
Nedaňové příjmy

1.656.000,00

1.829.400,00

 1.841.588.99

Třída 3
Kapitálové příjmy

         0,00

    49.800,00

     49.800,00

Třída 4
Dotace

     63.280,00

     739.703,00

739.703,00   

 
Příjmy CELKEM

7.951.680,00

8.703.603,00

 8.731.914,49

ÚZ
13101
Dotace – VPP
(refundace mezd)

 

      594.723,00

 

 583.523,00

 
Dotace SDH

 

29.000.00

29.000.00

 
Dotace – Mikroregion Žulovsko

 

22.000.00

22.000.00

 
Veřejná správa a školství

63.280.00

63.780.00

63.780.00

 
Převody vlastním fondům

61.000.00

32.213.00

32.231.38

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

Třída 5
Běžné výdaje

8.293.455.00

9.195.378.00

8.480.894.27

Třída 6
Kapitálové výdaje

150000,00

                0.00

       0,00

 
Výdaje celkem:

8.443.455.00

9.195.378.00

    8.480.894.27

Třída 8
Financování

   491.775,00

491.775,00

- 251.020.22

 
 

 

 

 

 

Rozpočet obce Velká Kraš byl  schválen Zastupitelstvem obce Velká Kraš dne

16.02.2006.

                                

Banka
Stav  finančních prostředků na
Bankovních účtech:
1.1.2006
31.12.2006
KB a.s.
Základní běžný účet I.

          55.539,37

1.289,73

KB a.s.-FRB
-účet fondu rozvoje bydlení

338.664,45

265.724,28

ČS a.s.
-účet pro platby za nájem bytů

246.895,98

17.842,80

ČSOB a.s.
-účet pro platbu poplatků

185.991,71

118.905,26

GECB a.s.
Základní běžný účet II.

458.684,08

396.026,09

KB a.s./Muzeum
-účet muzeum –výstava 750.let

                  0,00    

4.431,17  

KB a.s./750 let
-účet 750 let

                  0,00

5.771,48

 

Pokladna obce stav k 1. 1. 2006              0,-Kč

Pokladna obce stav k 31.12.2006            0,-Kč

 

 

                                                Závazky 

     

  Fond rozvoje bydlení    : 

 

V roce 1999 byla obci poskytnuta návratná půjčka z MMR ČR – splatnost do roku 2009 ve výši 700.000,- Kč.

Závazek obce oproti účtu FRB (půjčka na opravu bytových jednotek čp.354 ve Velké Kraši).

V roce 2006 byla poskytnuta obci další půjčka oproti účtu FRB 250 000 na opravu bytových jednotek čp.309 ve Velké Kraši. Půjčka začne být splatná od roku 2007.

 

Půjčka č.1

Celková půjčka
Uhrazeno
Zůstatek k 31.12.2006

250.000,-

110.882,64

139.117,36

 

Půjčka č.2

Celková půjčka
Uhrazeno
Zůstatek k 31.12.2006

250.000,-

 

250.000,-

     

  Půjčka na výstavbu vodovodu –   splatnost do roku 2008

 

Celková půjčka
Uhrazeno
Zůstatek k 31.12.2006

2.200.000,-

1.760.000,-

440.000,-

   

  Úvěr pro přefinancování půjčky za VE   – splatnost do roku 2008

     

Celková výše úvěru
Uhrazeno
Zůstatek k 31.12.2006

3.591.000,-

1.924.000,-

1.667.000,-

 

   Zástavy budov obce:   

   

 Velká Kra čp.124 do 20.08.2009 – na částku 3.591.000,- Kč  (Větrná elektrárna) 

 Velká Kraš čp.132 do 20.08.2009 – na částku 3.591.000,- Kč (Větrná elektrárna) 

 Velká Kraš čp.185 do 25.08.2008 – na částku 3.700.000,- Kč (půdní vestavby) 

 Velká Kraš čp. 309 do 25.08.2008 – na částku 3.700.000,- Kč (půdní vestavby) 

 Velká Kraš čp. 349 do 25.08.2008 – na částku 3.700.000,- Kč (půdní vestavby) 

 Velká Kraš čp.7 do 25.08.2008 – na částku 3.700.000,- Kč (půdní vestavby) 

 Velká Kraš čp. 7 do 31.12.2008 – na částku 4.450.000,- Kč (Větrná elektrárna) 

 Velká Kraš čp. 348 do  31.12.2008 – na 4.450.000,- Kč (Větrná elektrárna) 

 Velká Kraš čp. 349 do  31.12.2008 – 4.450.000,- Kč (Větrná elektrárna) 

   

  Závazky k dodavatelům  

     

Neuhrazené došlé faktury k 31.12.2006
23.332,70

 Sodexho Pass-stravenky-18.461,80 Kč,Telefonica O2-214,20 Kč, Sochorková Dagmar (známky)-3.957,-Kč, Triada s.r.o.-Solon+CD-699,70Kč 

        

Neuhrazený leasing k 31.12.2006
22.175,04

   

   

                                                   Pohledávky:  

 

  Vydané neuhrazené platební výměry a faktury  

     

Převod z roku 2005
Rok 2006
Zůstatek k 31.12.2006

516.020,70

82.968,40

598.989,10

Jedná se o výměry : za neuhrazené poplatky KO, nájemného z bytu, neuhrazené půjčky poskytnuté občanům a vydané faktury.

 

  Fond rozvoje bydlení – poskytnuté půjčky občanům dle OZV č.2/1999 a č.3/2001  

 

Od roku 1999 do konce roku 2006 byla poskytnuta půjčka 11 občanům. V roce 2006  nebyla poskytnuta žádná  půjčka občanům.

 

Stav k 1.1.2006
Poskytnuté půjčky
v r.2006
Splátky půjček vč.úroků
v r.2005
Zůstatek k 31.12.2006
310.819,97
0,00
178.306,49
132.513,48

 

 

  Vybrané příjmové položky v roce 2006 s komentářem:  

  Poplatek TKO  

 

Schválený rozpočet
Upravený rozpočet
Skutečnost
     
300.200,-
255.100,-
254.777,-

Poplatek za TKO – pro rok 2006 činil 320,- Kč/osoba/rok. Dle OZV č. 1/2004 .

V roce 2006 nebyl poplatek uhrazen od 208 občanů, 1 podnikatele a 5 chatařů – bude vymáháno .

     

  Poplatek psi  

     

Schválený rozpočet
Upravený rozpočet
Skutečnost
13.700,-
9.700,-
9.759,-

Poplatek v roce 2006 činil částku 100,- Kč/pes/rok. Poplatek v roce 2006 neuhradilo

35 poplatníků .

 

  Příjmy z pronájmu pozemků  

 

Schválený rozpočet
Upravený rozpočet
Skutečnost
5.200,-
3.300,-
3.250,-

Nájemné za pronájem pozemků od občanů (FO). V roce 2006 nebylo uhrazeno nájemné od

4 poplatníků.

 

  Knihovna  

     

Schválený rozpočet
Upravený rozpočet
Skutečnost
1000,-
1000,-
830,-

Příjem za čtenářský poplatek v knihovně ve Velké Kraši.

V roce 2005  byl do knihovny zaveden bezdrátový internet, který je veřejně přístupný.

     

  Koupaliště-ostatní tělovýchovná činnost  

     

Schválený rozpočet
Upravený rozpočet
Skutečnost
200.000,-
344.900,-
344.830,-

Příjem ze vstupného a za užívání místa ke stanování a pronájem chatek.

V roce 2006 bylo poskytnuto  26 ks permanentek na bezplatný vstup na koupaliště pro děti do 15 let,trvale bydlící ve Velké Kraši a s prospěchem do 1,5 ve školním roce 2005-2006 a dalších 9 dětí tuto možnost nevyužilo.

 

  Bytové hospodářství – nájemné  

     

Schválený rozpočet
Upravený rozpočet
Skutečnost
420.000,-
420.600,-
421.006,-

Nájemné z obecních bytů – viz. seznam uveden výše. V roce 2006 a i v předešlých letech byly nezaplacené nájmy především z bytů v domě čp. 353,354,358. Budou vymáhány soudně.

     

  Příjmy z pronájmu nebytových prostor  

     

Schválený rozpočet
Upravený rozpočet
Skutečnost
30.000,-
30.000,-
35.524,-

Nájemné z nebytových prostor dle uzavřených smluv – viz. seznam výše. Dlužné nájemné není.

 

  Příjmy z větrné elektrárny  

     

Schválený rozpočet
Upravený rozpočet
Skutečnost
600.000,-
560.400,-
560.387,86

V roce 2006 měla větrná elektrárna téměř bezporuchový provoz.

     

  Využívání a zneškodňování ostatních odpadů  

     

Schválený rozpočet
Upravený rozpočet
Skutečnost
25.000,-
35.000,-
40 182,50

Příjem od firmy EKO-KOM  Praha za tříděný a separovaný odpad.  Výše příjmu je ovlivněna přístupem občanů k třídění odpadů do separačních kontejnerů. V současné době se občané ve třídění odpadů zlepšují !

     

  Příjmy za služby-traktor  

     

Schválený rozpočet
Upravený rozpočet
Skutečnost
10.000,-
 20.000,-
 21.227,80

Příjem za drobné služby – přeprava otopu,sekání trávy,ohrnování sněhu.

     

  Ostatní příjmy-činnost místní správy  

     

Schválený rozpočet
Upravený rozpočet
Skutečnost
2.000,-
 2.500,-
 2.741,40

Příjem za kopírování,faxování,fóliování.

     

  Příjmy z prodeje pozemků  

     

Schválený rozpočet
Upravený rozpočet
Skutečnost
0,-
49.800,-
49.800,-

ZZN-prodej stav.p.č.174/4 ,p.č.12/1 ,p.č.12/2 = 24.275,-Kč

Škodíková- p.č.12/2 ,p.č.3/2 ,p.č.3/3 = 5.475,-Kč

Ing.Paleček-p.č.431/4 = 4.600,-Kč

Vokal-p.č.14 ,stav.p.č.8 = 15.450,-Kč.

     

  Obecné příjmy z finančních operací – příjmy z úroků  

     

Schválený rozpočet
Upravený rozpočet
Skutečnost
30.000,-
21.000,-
20.974,14

Úroky na bankovních účtech, úroky z FRB.

 

  Vybrané výdajové položky v roce 2006 s komentářem:  

     

  Pozemní komunikace  

     

Schválený rozpočet
Upravený rozpočet
Skutečnost
165.000,-
261.500,-
261.564,10

Nákup posypového materiálu na zimní údržbu místních komunikací –  30 095,60,- Kč, oprava mostů a místní cesty – 231.468,50 Kč.

     

  Pitná voda  

     

Schválený rozpočet
Upravený rozpočet
Skutečnost
492.000,-
311.400,-
310.559,80

Úhrada za povinné rozbory  pitné vody – 22.256 Kč, úhrady za správu vodovodu – 49.000,- Kč,úhrada za opravy + údržby – 51.939,- Kč,daň za odběr pitné vody ( celní úřad) – 60.000,- Kč, nájem vodovodu doplatek 70 833,- Kč, poplatky za odběr pozemní vody 56.260,- Kč, tisk poukázek 271,80 Kč.

 

  Příspěvková organizace zřízená obcí  

     

Schválený rozpočet
Upravený rozpočet
Skutečnost
290.000,-
290.000,-
290.000,-

Od 1.1.2003 se stala MŠ příspěvkovou organizací obce. Příspěvek byl poskytnut na úhradu provozních nákladů a částečnou  úhradu mzdových nákladů. Roční účetní závěrky zřízené PO včetně všech,zákonem předepsaných výkazů jsou založeny na OÚ.

Příjmy MŠ+SŠ : tržby 8.173,-Kč (školné), úroky 2.084,19 Kč, dotace obec 290.000,- Kč.

Příjmy celkem : 300.257,19 Kč

Výdaje MŠ+SŠ : spotřeba materiálu 115.663,45 Kč, spotřeba energie+plynu 34.515,-Kč, opravy+udržování 5.481,-Kč, cestovné 323,-Kč, ostatní služby 78.514,52 Kč, mzdové náklady 9.819,-Kč, zákonné soc.pojištění 1.889,95 Kč, ostatní soc.pojištění 3.500,24 Kč, zákonné soc. náklady 108,02 Kč, jiné ostatní náklady 7.298,50 Kč.

Výdaje celkem : 257.112,68 Kč

Hospodářský výsledek MŠ+SŠ 43.472,27 Kč + hosp.výsledek r.2005  2,91 Kč=43.475,18 Kč

 

  Základní škola  

     

Schválený rozpočet
Upravený rozpočet
Skutečnost
309.000,-
299.025,77
299.025,77

Smlouva o úhradě neinvestičních nákladů  za žáky obce, kteří navštěvují ZŠ ve Vidnavě

281.437,50 Kč ,v Jeseníku 4.828,27 Kč, v Javorníku 3.760,- Kč a ZŠ Vidnava neinvestiční příspěvek na lyžařský výcvik 9.000,-Kč.

     

  Knihovna  

     

Schválený rozpočet
Upravený rozpočet
Skutečnost
14.500,-
14.800,-
14.800,-

Náklady na provoz knihovny (knihy,časopisy,mzda)

     

  Kultura  

     

Schválený rozpočet
Upravený rozpočet
Skutečnost
66.000,-
55.600,-
55.814,50,-

Náklady na SPOZ, mzda, kronika, dárkové balíčky jubilantům a nemocným občanům, Hukovické hody,Den dětí, beseda s důchodci, Dětský maškarní bál.

 

  Tělovýchova  

     

Schválený rozpočet
Upravený rozpočet
Skutečnost
0,-
17.400-
16.943,20

Náklady na elektřinu v tělocvičně – 4.462,96 Kč, náklady na elektřinu  areál hřiště 955,74 Kč,oprava tělocvičny – 1.524,50 Kč , vyúčtování příspěvku fotbalistům –( poskytnuto 10.000,-Kč) výplaty rozhodčím 8.282,-Kč, kopací míče 950,-Kč, zdravotnický materiál 120,-Kč, nákup lahví pro hráče 648,-Kč.                              

     

     

  Koupaliště  

     

Schválený rozpočet
Upravený rozpočet
Skutečnost
483.300,-
276.840,-
276.102,28

Opravy a údržba – 86.909,10 Kč, elektřina – 28.978,79,- Kč, chemické produkty,toaletní potřeby a jiný spotř.materiál – 79.171,50 Kč, rozbory vody , nájem kontejneru na KO – 33.133,- Kč, mzdy a odvody z mezd včetně zák.pojištění – 40.670,69 Kč , oděvy – 450,-Kč , pitný režim – 396,50 Kč , telefon – 3.392,70 Kč ,školení – 3.000,-Kč.

 

  Volný čas dětí a mládeže  

     

Schválený rozpočet
Upravený rozpočet
Skutečnost
50.000,-
46.300,-
46.250,-

Náklady na pobyt dětí z  Neuburgu .

 

  Bytové hospodářství  

     

Schválený rozpočet
Upravený rozpočet
Skutečnost
536.000,-
399.057,-
398.854,20

Náklady na nutné opravy a údržbu bytového fondu.

Výměna oken 320.000,- dům č.p.309 , energie , vybavení bytů (bojlery , sporák) 78.854,20 Kč.

     

  Nebytové hospodářství  

     

Schválený rozpočet
Upravený rozpočet
Skutečnost
 100.100,-
80.100,-
39.587,-

Oprava části fasády OÚ 5.000,-Kč , garáže : ploty, materiál , projekt na přípojku 34.587,-Kč.

 

  Veřejné osvětlení a místní rozhlas  

     

Schválený rozpočet
Upravený rozpočet
Skutečnost
180.000,-
182.900,-
182.849,58

Během roku se prováděla údržba veřejného osvětlení a místního rozhlasu.

Náklady na provoz veřejného osvětlení a místního rozhlasu /elektřina – 147.228,58 Kč,

opravy – 35.621,- Kč.

     

  Větrná elektrárna  

     

Schválený rozpočet
Upravený rozpočet
Skutečnost
 82.200,-
65.500,-
64.746,50

Náklady na provoz větrné elektrárny /opravy – 40.523,50 Kč,elektřina – 9.323,- Kč, pojištění stavby – 14.900,- Kč.

 

  Nakládání s odpady  

     

Schválený rozpočet
Upravený rozpočet
Skutečnost
579.000,-
565.200,-
565.041,80

Sběr a likvidaci TKO provádí TS Jeseník. V roce 2005 byl proveden 2x (jaro,podzim) svoz velkoobjemového odpadu a nebezpečného odpadu – 33.068,80 Kč. Svoz TKO-popelnice je každý týden v pondělí – 439.708,40 Kč. V obci je prováděn sběr plastů,papíru a skla do separačních kontejnerů – 92.264,60 Kč.

Smlouva s TS Jeseník – likvidace TKO,separovaného odpadu,nebezpečného odpadu a velkoobjemového odpadu.

 

  Péče o vzhled obce,veřejná zeleň  

     

Schválený rozpočet
Upravený rozpočet
Skutečnost
205.000,-
206.900,-
209.143,10

Provedena údržba veřejných ploch,kácení stromů, výsadba doprovodné zeleně. Náklady na zajištění prací spojených s péči o vzhled obec. Náklady na PHM pro traktor,sekačku-traktorek, křovinořez, sekačku trávy = 84.503,90 Kč. Náklady na nutné opravy  techniky – 30.481,70 Kč. Náklady na pracovní nářadí,náhradní díly,pracovní a ochranné  pomůcky, postřiky – 50.975,00 Kč,nákup sekačka + křovinořez 35.966,-Kč , ostatní služby 7.216,50 Kč.

 

  Sociální dávky  

     

Schválený rozpočet
Upravený rozpočet
Skutečnost
6.500,-
6.500,-
6.500,-

1x příspěvek na individuální dopravu zdravotně postiženého občana.

     

  Veřejně prospěšné práce  

     

Schválený rozpočet
Upravený rozpočet
Skutečnost
0
941.467,-
941.280,07

Náklady na mzdy 921.907,57 Kč , ochranné pomůcky, příspěvek na stravování a  školení pracovníku přijatých na veřejně prospěšné práce – 19.372,50 Kč . Úřad práce poskytl  částečnou úhradu mzdových nákladů – 594.723,- Kč. Obec tedy  ze svého rozpočtu zaplatila 346.723,-  Kč .

     

     

     

  Sociální péče a pomoc starým  občanům  

     

Schválený rozpočet
Upravený rozpočet
Skutečnost
92.000,-
88.300,-
88.276,-

Náklady na zajištění pečovatelské služby v obci. Smlouva se Střediskem pečovatelské služby v Jeseníku.

 

  Požární ochrana-dobrovolná část  

     

Schválený rozpočet
Upravený rozpočet
Skutečnost
55.742,-
99.300-
98.804,84

Obec vlastní budovu požární zbrojnice.

Náklady na zajištění jednotky SDH  /opravy hasičské techniky – 25.928,- Kč,elektřina – 44.731,32,- Kč, pohonné hmoty – 1.220,- Kč,  pojištění zásahové jednotky SDH – 5.760,- Kč, ostatní poplatky, STK,Emise – 1.065,50 Kč ,oděv + obuv 15.700,-Kč, požární stříkačka 4.500,-Kč/.

     

  Zastupitelstvo  

     

Schválený rozpočet
Upravený rozpočet
Skutečnost
635.000,-
852.951,15,-
852.163,19

Náklady  na odměny členů zastupitelstva obce, včetně odvodů a zákonného pojištění.

     

  Místní správa  

     

Schválený rozpočet
Upravený rozpočet
Skutečnost
2.335.730,-
3.014.211,22
3.017.966,18

Provozní náklady na provoz samosprávy obce. Sl.auto/uhrazené leasingové splátky – 112.320,36 Kč,  Náklady na mzdy zaměstnanců obce včetně odvodů a proplacení dohod – 1.169.446,60 Kč. Náklady na el. energii – 31.139,08 Kč, náklady na PHM – 31.798,50Kč  náklady na školení- 13.400,-Kč,tisk, knihy a učební pomůcky- 58.804,70 Kč,udržovací poplatky softwarových programů- 17.668,-Kč,poštovní služby,telekomunikační služby – 48.008,71 Kč , zaplacené sankce za větrnou elektrárnu – 60.922,- Kč, platba daní a poplatků  – 319.957,- Kč , koupě 2x monitor , vybavení muzea Velká Kraš – 106.183,- Kč, nákup materiálu (oslavy 750.let,kancelář. potřeby….)-76.437,40 Kč, věcné dary – 8.651,- Kč, nájemné muzeum – 2.432,73 Kč, SMO ČR/čl. příspěvek – 3.803,80 Kč,příspěvek na sportovní den- 2.000,- Kč, Svaz tělesně postižených/ příspěvek- 2.000 Kč, odvody do FKSP – 20.947,85 Kč, SMOJ/ dopravní obslužnost + příspěvky/ – 55.810,- Kč, , dlužná jistina Žiga Mir. – 7.889,50,- Kč, pohoštění ZO+OÚ 8.990,50 Kč, Mikroregion Žulovsko/ čl.poplatek – 65.963,57 Kč, Euroregion Praděd příspěvek- 2.673,-Kč  konzultační poradenské a právní služby – 113.836,50 Kč, opravy a udržování – 3.275,- Kč, cestovné – 716,- Kč, nákup ostatních služeb (stravenky,internet,atd.) 131.770,16 Kč , výdaje na oslavy 750 let -537.403,12 Kč , Město Žulová 3.718,-Kč (FKSP).

     

  Obecné příjmy a výdaje z finančních operací  

     

Schválený rozpočet
Upravený rozpočet
Skutečnost
215.000,-
206.800,-
206.607,79

Poplatky za bankovní služby,úroky z úvěrů a úroky z poskytnutých půjček FRB, pojišt. majetku obce.

     

  Převody vlastním fondům  

     

Schválený rozpočet
Upravený rozpočet
Skutečnost
61.000,-
1.282.877,-
1.374.751,68

Splátky přechodné výpomoci z FRB (obec) a převody na rozpočtových účtech.

 

  Ostatní účetní operace  

Schválený rozpočet
Upravený rozpočet
Skutečnost
34.900,-
34.900,-
34.900,-

Výdaje na realizaci záruk.

     

  Ostatní činnost  

Schválený rozpočet
Upravený rozpočet
Skutečnost
1.279.383,-
751.547,36
79.546,82

Půjčka Mikroregionu Žulovsko- 57.546,82 Kč , propagace Mikroregionu Žulovsko (půjčka)

22.000,-Kč

 

  Financování  

Schválený rozpočet
Upravený rozpočet
Skutečnost
844.000,-
844.000,-
844.000,-

Splátka úvěr na vodovod – 220.000,- Kč, splátka úvěru GEMB za větrnou elektrárnu – 624.000,- Kč.

     

  Volby do Parlamentu ČR  

Schválený  rozpočet /  Upravený rozpočet / Skutečnost
                                   /    30.825 ,-                 /  30.825,-

     

  Volby do zastupitelstva obce  

Schválený rozpočet /  Upravený rozpočet  /  Skutečnost
                                /   29.715,50                /   29.715,50

     

  Účetní závěrka  

 

 Účet 
 Popis 
 Stav k 31.12.2006 
   
Aktiva
   
231
Základní běžný účet

544.266,53

236
Běžný účet peněžních fondů (FRB)

265.724,28

263
Ceniny

18.958 ,00

271
Poskytnuté přechodné finanční výpomoci

757.546,82

277
Poskytnuté přechodné finanční výpomoci

 189.305,46

314
Poskytnuté zálohy

   3.333,22

315
Pohledávky za rozpočtovými příjmy

847.375,40

316
Ostatní pohledávky

477,020,76

335
Pohledávky za zaměstnanci

 17.428,60

 
Pasiva

 

325
Jistiny na byt + obec FRB

846.980,48

321
Dodavatelé

83.365,24

272
Poskytnuté přechodné výpomoci

700.000,00

331
Zaměstnanci            

    14.085,00

336
Závazky ze soc. zabezpečení a ZP

 48.076,00

342
Ostatní přímé daně

27.646,00

379
Jiné závazky

112.019,00

917
Peněžní fondy

              896.140,50

951
Úvěry

2.107.000,00

933
Zúčtování  P a V

- 2.819.749,40

     

 Dluhová služba obce za rok 2006 činí 13.82 % 

     

     

     

  Rozvaha k 31.12.2006  

     

 AKTIVA 

   

Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje

187.650,00

Drobný dlouhodobý nehmotný majetek

68.239,50

Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek

365.715,00

Pozemky

5.368.991,80

Stavby

41.620.956,10

Samostatné movité věci a soubory movitých věcí

738.380,40

Drobný dlouhodobý hmotný majetek

1.031.088,90

Nedokončená výroba

653.007,50

 Stálá aktiva 

 50.034.029,20 

 Oběžná aktiva 

  3.120.959,07 

  Úhrn aktiv  

  53.154.988,27  

   

 PASIVA 

Fond dlouhodobého majetku

50.034.029,20

Peněžní fondy

896.140,50

Zdroje krytí prostř.Rozp.hospodaření    

700.000,00

 Vlastní zdroje krytí stálých a oběžných aktiv  

 51.630.169,70 

Dlouhodobé úvěry

2.107.000,00

Krátkodobé závazky

1.132.171,72

 Cizí zdroje 

 3.239.171,72 

 Hospodářský výsledek 

 -1.714.353,15 

  Úhrn pasiv  

  53.154.988,27  

     

  Závěr  

 Audit obce – přezkoumání hospodaření obce bylo provedeno na základě zákona č.420/