Obec Velká Kraš

Obec Velká Kraš

... obec založena od roku 1256

Závěrečný účet 2008

Datum vyvěšení:9. 4. 2009/Datum stažení:27. 4. 2009

1. Identifikační údaje

Název: Obec Velká Kraš
Sídlo: Velká Kraš 132, PSČ 790 58
Právní forma: Obec – územně samosprávný celek
Předmět činnosti: stanoveno předpisem - zákon č. 128/2000 Sb. v platném znění
IČ: 00635855

2. Organizační struktura

Zřizovaná příspěvková organizace: Obec Velká Kraš má s platností od 1.1.2003  zřízenou příspěvkovou organizaci:
Mateřská škola Velká Kraš, příspěvková organizace Sídlo : Velká Kraš 124, PSČ 790 58
IČ : 70985502

 

Zřizované organizační složky: 

 Obecní knihovna Velká Kraš  

 

Starosta: Vlasta Kočí
Místostarosta: Jiří Čecháček

 

Kontrolní výbor - předseda: Miroslav Šulák, členové: Zdena Ovesná,Radmila Dzubáková
Finanční výbor - předseda: Ing.Dagmar Fomiczewová, členové: Libuše Volfová, Petra   Kolomarová
Komise bytová – stavební - předseda: Jan Novosád, členové: Josef Horák, Vilém Nitsche, Jiří Čecháček
Komise kulturní a sportovní - předseda: Mgr.Dagmar Bakešová, členové: Jarmila Šuláková, Mgr.Zdeňka Šatná, Jana Kovářová, Marie Danielová, Jana Štrichová

  

 

3. Inventarizace 2008

 

Inventura účetních stavů k 31. 12. 2008

 
013 - Software

0,00 Kč

018 - Drobný dlouhodobý nehmotný majetek

39 015,50 Kč

019 - Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek

219 950,00 Kč

041 - Pořízení dlouh. nehmotného majetku

0,00 Kč

 

 

021 - Budovy, stavby

41 432 864,10 Kč

022 - Samostatné movité věci a soubory

841 131,60 Kč

028 - Drobný dlouhodobý hmotný majetek

1 190 821,43 Kč

029 - Ostatní dlouhodobý hmotný majetek

0,00 Kč

031 - Pozemky

5 323 092,60 Kč

042 - Pořízení dlouhodobého hmot. majetku

926 257,50 Kč

 

 

231 - Základní běžný účet

150 318,61 Kč

236 - Běžné účty peněžních fondů FRB

533 658,17 Kč

 
 
261 - Pokladna

0,00 Kč

262 - Peníze na cestě

0,00 Kč

263 - Ceniny

5 340,00 Kč

 

 

271 - Poskyt. návrat. fin. výpom. mezi roz    FRB

700 000,00 Kč

272 - Přijaté návrat. fin .výpom. mezi roz FRB + SMOJ

1 500 000,00 Kč

 

 

315 - Pohledávky za rozpočtové příjmy

750 393,40 Kč

316 - Ostatní pohledávky FRB Obec

199 401,38 Kč

321 - Dodavatelé

0,00 Kč

 

 

325 - Ostatní závazky

638 247,80 Kč

331 - Zaměstnanci

23 727,00 Kč

335 – Ostatní pohledávky

6 277,00 Kč

336 - Závazky ze soc. pojištění a zdravotního poj.

75 333,00 Kč

342 - Ostatní přímé daně

16 508,00 Kč

379 - Jiné závazky

112 077,00 Kč

 

 

951 - Dlouhodobé bankovní úvěry

2 688 600,00 Kč

971 – Nedobytné pohledávky

259 564,00 Kč

972 – Majetek ve výpůjčce

401857,10 Kč

973 – Operativní evidence - majetek

283 044,16 Kč


4. Plnění rozpočtu 2008 - bilance příjmů a výdajů

 
Daňové příjmy

8078322,89

Nedaňové příjmy  

2431239,31

Kapitálové příjmy
                                                                      111660,-
Přijaté transfer

10972614,63

Konsolidace příjmů  
                                                              -    1037013,63
Příjmy celkem

 

20 556 823,20

Běžné výdaje

24755072,71

Kapitálové výdaje

41410,00

Konsolidace výdajů

-    1037013,63

Výdaje celkem

 

23 759 469,08

Financování

 

                                                                    3202645,88
 

5. Přijaté dotace

 

Přijaté dotace 2008:

 

ÚZ 13229
Aktivní politika zaměstnanosti
     530 621,- Kč
ÚZ  13234
Aktivní politika zaměstnanosti
       84 020,- Kč
ÚZ  14006
CZECH POINT
       52 000,- Kč
ÚZ  17466
Regionální program Obnova obecního a kraj.majetku
  9 114 000,- Kč
ÚZ  34053
VISK 3
       33 000,- Kč
ÚZ  98193
Volby 2008
       20 000,- Kč
ÚZ  14004
SDH
       10 360,- Kč
ÚZ  00008  
SDH  
  35 000,- Kč

 

 
Dotace na výkon státní správy
  56 600,- Kč

Obec Velká Kraš obdržela v roce 2008 dotace ve výši 9 935 601,- Kč.

 

6. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Velká Kraš za rok 2008

-byly zjištěny méně závažné chyby a nedostatky § 10 odst.3 písm.b) zákona č.420/2004 Sb.

-byly zjištěny závažné chyby a nedostatky § 10 odst.3 písm.c) zákona č.420/2004 Sb. 

7. Přílohy

 

Přílohy závěrečného účtu obce jsou k nahlédnutí na obecním úřadě v úřední hodiny pondělí středa od 8.00 do 16.30 hodin.
- Výkaz o plnění rozpočtu FIN 2-12 M za rok 2008
- Rozvaha za rok 2008
- Příloha za rok 2008
- Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2008
- Výkazy o hospodaření Příspěvkové organizace Mateřská škola , příspěvková organizace    Velká Kraš 124 za rok 2008 ( Příloha, Rozvaha, Výkaz zisku a ztráty )

Závěrečný účet schválen ZO Velká Kraš č.:   22.                    dne: 29.04.2009

 

Vyvěšeno dne: 09.04.2009

Svěšeno dne: 27.04.2009

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Velká Kraš za rok 2008 

schválena  ZO Velká Kraš č.:     22.                              dne: 29.04.2009

Vyvěšeno dne: 09.04.2009 

Svěšeno dne: 27.04.2009

Zpracovala: Kuběnová Lada

Starosta obce : Vlasta KočíARSY line - tvorba webových stránek a eshopů